ODRŽANA 47. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 06.7.2012. godine

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA TUZLANSKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o šumama Tuzlanskog kantona. Obzirom na da na nivou Federacija Bosne i Hercegovine još uvijek nije donesen propis koji bi se regulisala oblast šumarstva, donošenje kantonalnog propisa je potrebno u cilju održavanja kontinuiranog upravljanja, planiranja i gazdovanje šumama kao značajnim resursom. Donošenjem Zakona nastoji se zaštititi ovaj prirodni resurs, uspostaviti mehanizmi za zaštitu i čuvanje šuma, te očuvati ekonomska stabilnost preduzeća šumarstva i drvne industrije koja je okosnica privređivanja na našem Kantonu.
Imajući u vidu funkcije šume i činjenicu da šume i šumsko zemljište u Federaciji Bosne i Hercegovine zauzimaju preko 50% ukupne površine, jasno je da upravljanje i privređivanje šumama i šumskim zemljištem predstavlja vitalni interes i da je nužno da se ova oblast što prije uredi. Uzimajući u obzir i činjenicu da je upravljanje šumama i šumskim zemljištem specifična aktivnost koja, u cilju efikasnosti i operativnosti, ima ogroman značaj za općine, Tuzlanski kanton i Federaciju BiH u cjelini, kao i odredbe Ustava Federacije BiH, gdje je propisano da su Federacija i kantoni zajednički nadležni za politiku zaštite čovjekove okoline i korištenje prirodnih bogatstava, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je smatralo potrebnim da se ova oblast, do donošenja federalnog Zakona o šumama, uredi na kantonalnom nivou.
Danas utvrđeni Prijedlog Zakona uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje i donošenje.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA
Nakon provedene procedure Javne rasprave Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama Tuzlanskog kantona. Tokom vršenja nadzora nad provedbom Zakona o sudskim taksama, uočeno je da postoji potreba za inoviranjem ovog propisa, prvenstveno zbog donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, čime je onemogućena prinudna naplata sudskih taksi putem organizacionih jedinica te Uprave koje egzistiraju na području Kantona. Također, bilo je podnesenih poslaničkih inicijativa i prijedloga za određene izmjene i dopune važećeg Zakona, pa je ocijenjeno potrebnim poduzeti odgovarajuće aktivnosti u tom pogledu.
Novost koja se uvodi ovim izmjenama, rezultat je ocjene Radne grupe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, da nepreduzimanje radnji u postupku od strane suda, kada takseni obveznik nije platio taksu, nije opravdano obzirom da onemogućava ostvarivanje prava na nesmetan pristup sudu. Također, imajući u vidu poslaničku inicijativu, koja je na molbu Saveza udruženja logoraša Tuzlanskog kantona podnesena na sjednici Skupštine Kantona izmjenama je predviđeno i oslobađanje od obaveze plaćanja sudske takse logoraša i žrtava teških kršenja međunarodnog prava i ljudskih prava i ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava. Naime, shodno Rezoluciji broj 60/147, Generalne skupštine UN-a, ocijenjeno je opravdanim da logoraši i žrtve teških kršenja međunarodnog prava i ljudskih prava i ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava budu oslobođeni sudske takse u postupku ostvarivanja prava na reparaciju. Prijedlog Zakona uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje i donošenje.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROLJETNE SJETVE U 2012. GODINI
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji proljetne sjetve u 2012. godini za područje Tuzlanskog kantona. Proljetna sjetva na području našeg kantona planirana je na površini od 49.470,20 ha, a realizovana je na 47.995 ha, odnosno na 97,02 % planiranih površina. Najveće površine zasijane su kukuruzom 21.859 ha, što je 98,11% u odnosu na plan sjetve ove kulture, odnosno 45,54% od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Ostala žita su zasijana na površinama od 594 ha ili 90,38 % u odnosu na plan. Stepen realizacije proljetne sjetve je veoma visok i kreće se od 79,53% u općini Tuzla do 100,99% u općini Kalesija. U općinama Banovići i Gračanica plan sjetve je u cijelosti realizovan dok je u općinama Čelić, Kalesija i Lukavac plan premašen. Povoljne vremenske prilike u periodu optimalnih rokova sjetve poljoprivrednih kultura i pored enormno visokih cijena repromaterijala uticale su na visok stepen realizacije proljetne sjetve u ovoj godini, navodi se u Izvještaju.

2.000.000,00 KM BESKAMATNIH KREDITA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program stambenog zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica dodjelom beskamatnih kreditnih sredstava na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Program je zasnovan na namjenski planiranim sredstvima za pomoć u rješavanju stambenih potreba: članova porodica šehida - poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih branilaca u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, a planirana sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM rasporedit će se u iznosu po 666.666,66 KM za odobravanje kredita porodicama šehida/poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Sredstva koja ne budu raspoređena u okviru jedne kategorije korisnika prava boračko invalidske zaštite, preusmjerit će se na preostale dvije kategorije, prema redoslijedu utvrđenom na sačinjenim rang listama.
Programom je predviđeno i da Banka sa korisnicima prava boračko invalidske zaštite zaključi ugovor o odobravanju beskamatnih kreditnih sredstava kao pomoć u stambenom zbrinjavanju, na osnovu odluka Ministarstva, donesenih po utvrđivanju konačnih rang listi, a nadzor nad realizacijom sredstava i utroškom, na osnovu zaključenog ugovora, putem banke će vršiti Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

450.000,00 KM ZA FINANSIRANJE DIJELA TROŠKOVA RADA ČUVARSKE SLUŽBE U 2012. GODINI
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 450.000,00 KM, Javnom preduzeću ''Šume Tuzlanskog kantona'' d.d. Kladanj, za finansiranje dijela troškova rada čuvarske službe u 2012. godini. Troškovi obavljanja poslova čuvanja šuma finansirani su iz Budžeta Kantona, namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu propisa iz oblasti šumarstva, a u skladu sa Sporazumima koji se potpisuje za svaku godinu. Obzirom da od 06.12.2011. godine ne postoji propis koji uređuje oblast šumarstva, a da se poslovi čuvanja šuma obavljaju u kontinuitetu u JP ''Šume TK'' d.d. Kladanj, te da troškovi čuvanja šuma značajno opterećuju likvidnost ovog Preduzeća, potrebno je finansirati dio troškova iz dijela namjenskih sredstava planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

SKORO MILION KONVERTIBILNIH MARAKA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i dala saglasnosti na više odluka Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona o odobravanju sredstava privrednim društvima sa područja Tuzlanskog kantona. Prema Odlukama 200.000,00 KM odobreno je privrednom društvu "Bosnia valves" D.O.O. Tuzla, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti i za izmirivanje obaveza prema dobavljačima. Na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje radi osiguranja pristupa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenicima i članovima uže porodice ukupno 669 zaposlenika, 23.080,50 KM odobreno je za Fabriku obuće "Aida" Tuzla, "Unioninvest - Mašinska montaža" Tuzla, "Rudnici nemetala" Kladanj, "Elektromontaža" Tuzla, "Livnica čelika" Tuzla, "Bosnia valves" Tuzla i "Koksno-hemijski kombinat" Lukavac. Privrednom društvu "Tvornica transportnih uređaja" d.d. Tuzla je kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti odobreno od 200.000,00 KM, a 120.900,30 KM odobreno je privrednom društvu Fabrika obuće "Aida" D.D. Tuzla, kao nastavak realizacije započetih aktivnosti proisteklih iz Izvještaja ekspertnog tima iz 2011. godine i to za izmirivanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa koji su u nadležnosti Porezne uprave, a koji se uplaćuju u cilju zbrinjavanja tehnološkog viška. Finansijska sredstva u iznosu od 300.000,00 KM odobrena su Rudniku soli "TUZLA" d.d. Tuzla, na ime finansijske pomoći za realizaciju Projekta investiranja u izgradnju istražno-eksploatacionih bušotina B-88 i B-93 na ležištu kamene soli "Tetima" Rudnika soli "TUZLA" D.D. Tuzla. Također, Rudniku soli "TUZLA" d.d. Tuzla odobreno je 50.000,00 KM na ime finansijske pomoći za realizaciju Programa ušteda električne energije na Rudniku soli "Tuzla" d.d. Tuzla primjenom obnovljivih izvora energije. Za realizaciju Programa istraživanja mineralne sirovine magnezita na ležištu "Miljevica" Rudnicima nemetala "Kladanj" d.o.o. Kladanj je odobreno 50.000,00 KM, a isti iznos sredstava odobren je i privrednom društvu "Eko Energija" d.o.o. Kalesija, na ime finansijske pomoći za istraživanje i realizaciju Projekta iz oblasti obnovljivih izvora energije – fotonaponska mikroelektrana u Kalesiji.

3.747048,66 KM ZA REALIZACIJU PROJEKATA IZ OBLASTI VODOPRIVREDE
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na odluke o odobravanju ukupno 3.747048,66 KM potrebnih za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2012. godini. Odlukama su odobrena sredstva za zajedničko obilježavanje Svjetskog dana voda sa Ekološkim savezom TK ''Eko-zeleni'', sufinansiranje troškova rada postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u Gradačcu i Srebreniku, sufinansiranje anuiteta postrojenja za tretman otpadnih voda u Srebreniku za 2012. godinu, Projekat tehničkog osmatranja brane Modrac za 2012. godinu, sufinansiranje Projekta ''Početak uspješnog sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama u slivu rijeke Save'' koji implementira Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla, a finansiran je iz fonda EU IPA prekogranična saradnja. U dijelu istraživanja vodnih resursa, sredstva su odobrena za izvođenje hidrogeoloških istražnih radova u cilju obezbjeđenja dodatnih količina vode za potrebe vodosnabdijevanja Gračanice. Kad su u pitanju radovi, Odlukom se odobravaju sredstva za sufinansiranje izgradnje zaštitnih vodnih objekata na rijeci Litvi u Banovićima, rijeci Sokoluši u Gračanici, zajedno sa izgradnjom kanalizacionog kolektora na predmetnoj dionici, dijela sistema odvodnje oborinskih voda sa područja Doložal u Lukavcu, regulacije rijeka Spreča, Drinjača, Solina i Jala, rekonstrukcije i izgradnje općinskih vodovodnog sistema u Gradačcu, Srebreniku, Gračanici i Tuzli, te mjesnih vodovoda u Čeliću, Doboj Istoku, Kalesiji i Lukavcu. Odlukom se odobravaju i sredstva za početak realizacije III faze sanacije brane Modrac, te niz drugih projekata.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU DIJELA OSNIVAČKIH PRAVA I OBAVEZA NAD CENTROM ZA REHABILITACIJU OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA SMOLUĆA
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Centrom za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća. Ovim Zakonom, Skupština Tuzlanskog kantona preuzima dio osnivačkih prava i obaveza nad ustanovom Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim suspstancama Smoluća, prenesenih Odlukom Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, o prepuštanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Centrom za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama na Tuzlanski kanton. Nakon preuzimanja dijela prava i obaveza osnivača od strane Skupštine Kantona, Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim suspstancama Smoluća nastavlja sa radom kao Javna ustanova Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim suspstancama (JU CROPS).
Podsjećamo, Skupština Tuzlanskog kantona je na januarskoj sjednici ove godine sjednici usvojila Elaborat o društvenoj opravdanosti transformacije Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u javnu ustanovu od kantonalnog značaja, u kojem se ističe da postoji očita društvena opravdanost da Centar, obzirom na rezultate koje je do sada postigao i važnost djelatnosti koju obavlja, nastavi sa radom kao javna ustanova od kantonalnog značaja.

OSTALE ODLUKE
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas i Skupštini na dalje postupanje proslijedila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o osnivanju Javnog preduzeća «Međunarodni aerodrom Tuzla». Razlog za utvrđivanje i donošenje ovog zakona je potreba usklađivanja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća «Međunarodni aerodrom Tuzla» sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o privrednim društvima i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010, a s ciljem racionalizacije i reorganizacije organa upravljanja Javnog preduzeća «Međunarodni aerodrom Tuzla» d.o.o. Prijedlog Zakona uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na postupanje i donošenje po skraćenom postupku.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona traži da u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i menadžmentom JU Srednja medicinska škola Tuzla omogući upis učenika iz boračkih kategorija, kao i svih ostalih učenika koji su se prijavili za upis, a ispunjavaju bodovni minimum od 60 bodova. Zaključkom se, također, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i menadžment JU Srednja medicinska škola Tuzla se obavezuju da obezbijede održavanje dislocirane nastave za upisane učenike u jednoj od osnovnih škola, a da Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u saradnji sa upravom škole sagleda mogućnosti da opremi kabinete dislocirane nastave u kojima će se izvoditi nastava za upisane učenike.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, da se za djecu sa autizmom omogući organizovanje dodatnog rehabilitacijskog programa tokom ljetnog raspusta.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije "Nauka" za 2012. godinu. Ovom Odlukom obuhvaćen je iznos od 90% sredstava planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za ove namjene, a dio sredstava od 10% namijenjen je za sufinansiranje Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Prilikom raspodjele sredstava u oblasti "Nauke" uzet će se u obzir potrebe i interesi naučno-istraživačkog razvoja Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, potrebe i interesi naučno-istraživačkog razvoja univerziteta i drugih naučno-istraživačkih ustanova, te razvoj naučno-istraživačke djelatnosti, u skladu sa Strategijom razvoja nauke u Bosni i Hercegovini 2010-2015 i Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona 2008-2013, te drugim strateškim dokumentima na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou.
Iz dijela planiranih budžetskih sredstava za 2012. godinu sufinansirat će se troškovi izrade naučno - istraživačkih projekata sa 50%, troškovi izrade i odbrane doktorskih disertacija sa 25%, troškovi izrade i odbrane magistarskih radova sa 10%, troškovi za organiziranje naučnih skupova (kongresa, simpozija i konferencija) sa 4% i troškovi prezentacije stručnih i naučnih radova studenata sa 1%.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Elaborat o opravdanosti spajanja JU Srednja ekonomska škola Tuzla i JU Srednja trgovinska škola Tuzla i formiranje novog pravnog lica pod nazivom JU Srednja ekonomsko – trgovinska škola Tuzla. Nakon usvajanja Elaborata Vlada je utvrdila i Prijedlog Odluke o spajanju spomenutih srednjih škola. Spajanjem ovih srednjih škola kao pravni sljednik formira se novo pravno lice pod nazivom JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla. JU Srednja Ekonomsko – trgovinska škola Tuzla preuzet će zaposlenike koji na dan stupanja na snagu ove Odluke budu bili u radnom odnosu u JU Srednja ekonomska škola Tuzla i JU Srednja trgovinska škola Tuzla. Stupanjem na snagu ove Odluke prestat će mandat školskih odbora i direktora JU Srednja ekonomska škola Tuzla i JU Srednja trgovinska škola Tuzla, a na osnovu Odluke izvršit će se imenovanje privremenog školskog odbora i vršioca dužnosti direktora JU Srednja ekonomsko – trgovinska škola Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i visine naknade za ishranu u toku rada za period juni – juli 2012. godine. Prema odlukama iznosi ostaju nepromijenjeni u odnosu na dosadašnji period, što znači da osnovica za obračun plate budžetskim korisnicima iznosi 380,25 KM, a naknada za ishranu ostaje 7 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora za korištenje vode iz vodotoka "Kovačica" u naselju Kovačevo Selo-Požarnica, općina Tuzla. Vodu iz vodotoka preduzeće "Tehnograd-company" d.o.o. iz Tuzle, koristit će za proizvodnju betona, betonske galanterije, obradu betonskog željeza i sanitarne svrhe. Također, koncesija za korištenje vode iz vlastitog vodozahvata "Crpna stanica-Vrela", za potrebe restorana, sanitarne i industrijske potrebe dodijeljena je Rudniku krečnjaka "Vijenac" d.o.o. Lukavac.

Zbog izmjene ministara u Vladi Tuzlanskog kantona Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine u ratu 1992. - 1995. godine. Članovi Komisije Asim Aljić i Bego Gutić, zamijenjeni su članovima Zijad Mahmutović i Almir Husić.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 5.893,42 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona na ime realizacije Ugovora o implementaciji projekta "Tuzla – grad za sve generacije".

Također, Vlada je dala i saglasnost Odluku o utvrđivanju rasporednog naloga sredstava za projekte održivog povratka u općinama/opštinama Tuzlanskog kantona i Republike Srpske. Ovom odlukom u cilju podrške povratku prognanih lica na području općina/opština Tuzlanskog kantona i Republike Srpske, raspoređuju se novčana sredstva za dodjelu donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka povratnicima u ukupnom iznosu od 450.000,00 KM. Za područje Tuzlanskog kantona 275.000,00 KM će se dodjeljivati povratnicima u općinama Banovići, Čelić, Gradačac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla, Živinice, Doboj Istok, Kladanj i Gračanica, a za područje Republike Srpske sredstva u iznosu od 175.000,00 KM će se dodjeljivati povratnicima u općinama Bijeljina, Doboj, Lopare, Modriča, Ugljevik i Vukosavlje. Sredstva će biti raspoređena za "Pomoć povratnicima za realizaciju samostalnog projekta" u iznosu do 7.000,00 KM po korisniku.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 2.500,00 KM, Rukometnom klubu "Gračanica" Gračanica, na ime finansijske podrške za odlazak na državno prvenstvo u Banja Luku.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na odluke o odobravanju 19.628,40 KM Općini Čelić, na ime realizacije tehničko-tehnološkog projekta uređenja zemljišta na lokalitetu parcele zvana "Greda" i 24.979,13 KM na ime realizacije tehničko-tehnološkog projekta uređenja zemljišta na lokalitetu parcele zvana "Vakonice" općina Čelić.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o imenovanju Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona. Zadatak Komisije je davanje mišljenja na programe javnih investicija Tuzlanskog kantona koje predloži Ministarstvo razvoja i poduzetništva, pri čemu će se posebno razmatrati predložena lista prioritetnih razvojnih programa i projektata, predložena alokacija sredstava po sektorima i između kantona i općina, usklađenost sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona i ostalim planskim dokumentima, usklađenost sa Programom javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine, Razvojnom strategijom Bosne i Hercegovine i Razvojnom strategijom Federacije Bosne i Hercegovine, način finansiranja iz domaćih i stranih izvora sredstava i druga pitanja koja utvrdi Vlada Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na odluke Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila i to na ime tekućeg održavanja zgrada, vozila i opreme, kao i za nabavke opreme – ostale kancelarijske mašine i kancelarijski namještaj s ciljem unapređenja djelatnosti rada stanica za tehničke preglede vozila.

Danas donesenim Zaključkom Vlada Kantona zadužila je Ministarstvo finansija da provede postupak javne nabavke – pružanja usluga depozitne banke i budžetskih banaka trezora na period tri godine u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Nakon provedenog postupka Ministarstvo finansija će Vladi Tuzlanskog kantona, radi davanja saglasnosti, dostaviti prijedlog teksta ugovora sa najpovoljnijim bankama.

Vlada Tuzlanskog kantona danas nije usvojila izvještaje o radu za 2011. godinu JP "Šume TK" d.d. Kladanj i JP za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je danas Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2011. godinu JZU UKC Tuzla i prihvatila prijedlog zaključaka Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u Zaključcima Ministarstva, daje se podrška zdravstvenim radnicima u daljem radu i razvoju Univerzitetskog kliničkog centra na prevazilaženju dugogodišnje problematike i postizanju statusa UKC-a Tuzla kao Univerzitetskog kliničkog centra broj jedan u zdravstvenom sistemu BiH. Kada je u pitanju finansijsko poslovanje, Ministarstvo je predložilo da se ne podrži finansijsko poslovanje Kliničkog centra, te da je potrebno hitno napraviti zaokret u pozitivnom smislu. Na osnovu ovoga slijedi prijedlog da se ne podrži Izvještaj o radu i poslovanju UKC-a Tuzla za 2011. godinu, da bi se hitno pristupilo stabilizaciji i finansijskoj konsolidaciji, kao preduslovima za dalji razvoj UKC-a Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti za prijem po jednog državnog službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, te popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu Gradačac, te namještenika na određeno radno vrijeme do povratka namještenika sa porodiljskog odsustva u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju robe iz robnih rezervi kao pomoć privrednom subjektu "Semberka" Janja. Ovom odlukom, kao podrška održivom povratku, odobrena je isporuka 50.000 kg soli kao pomoć ovom privrednom subjektu.

Vlada Tuzlanskog kantona je podržala prijedlog i dala saglasnost Kantonalnoj agenciji za privatizaciju za odobravanje hipotekarnog zalaganja imovine preduzeća do iznosa od 50% Rudnika krečnjaka "Vijenac" d.o.o. Lukavac, radi investicijskog zaduživanja.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci 2012.godine. U pomenutom periodu Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret ove budžetske pozicije u ukupnom iznosu od 86.037,27 KM, što je 43,02% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po odlukama iznosi 80.242,87 KM i u odnosu na planirani iznos u Budžetu izvršenje iznosi 40,12%.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. Umjesto Bege Gutića, Senije Bubić, Merime Hajdarević i Edina Nišića imenovani su Amir Husić, Mirsad Hadžiselimović, Alisa Bijedić i Dijana Bilanović.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o imenvanju članova Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona, kojom se, umjesto dosadašnjeg člana Imšira Škahića, kao član Vijeća imenuje Mirsad Hadžiselimović, Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

 

Odjeljenje za informisanje