ODRŽANA 50. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 16.8.2012. godine

IZMJENJENA I DOPUNJENA B LISTA LIJEKOVA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog ministra zdravstva donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i to dodavanjem novih lijekova u "B listi lijekova", odnosno lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom Odlukom Vlade Kantona.
Odlukom o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine tačkom VII stav 2. utvrđeno je da "B lista lijekova" može biti sadržana u pozitivnoj listi lijekova kantona, ako su osigurana finansijska sredstva u kantonu.

PŠENICOM ZASIJANO 88 ha VIŠE U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2012. godini za područje Tuzlanskog kantona. Pšenicom kao najvažnijom strnom žitaricom u ovoj sjetvenoj sezoni zasijano je 88 ha više u odnosu na prethodnu godinu. Na području Kantona u sjetvenoj strukturi strnih žita pšenica zauzima 71,10 %, dok ostala strna žita zauzimaju 28,9%.

OSTALE ODLUKE

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavio je Vladi Tuzlanskog kantona Konačan Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. S ciljem otklanjanja uočenih nedostataka, propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima, koji su navedeni u Konačnom Izvještaju, donesen je Zaključak kojim su zadužena ministarstva i drugi organi da Uredu za internu reviziju dostave prijedloge mjera za otklanjanje uočenih nedostataka, te da Ured za internu reviziju Vladi kantona dostavi prijedlog Programa mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu.
Usvojena je Informacija o izvršenoj inspekciji zgrada i nabavljene opreme budućih općinskih sudova u Lukavcu i Banovićima. Podržan je stav Ministarstva pravosuđa i uprave o potrebi provođenja dodatnih nabavki informatičke opreme i namještaja za buduće općinske sudove.

Vlada TK danas je donijela i Odluku o prenosu sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na namjenski depozit za subvencioniranje kamata Udruženja za razvoj NERDA, Tuzla, kod Volksbank BH, Filijala Tuzla u iznosu od 150.000,00 KM.

Također, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za sufinansiranje programa pomoći vjerskim zajednicima, koji će se u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu i Zakonom o izvršenju Budžeta. Iz sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za ove namjene, sufinansirat će se programi vjerskih zajednica koji: se realizuju na području Tuzlanskog kantona osim programa koji se odnose na povratnička mjesta; imaju za cilj obilježavanje i čuvanje tradicije vjerskih zajednica; imaju za cilj zaštitu i čuvanje kulturne baštine naroda u BiH i promociju njihovih kulturnih vrijednosti; imaju za cilj zaštitu vjerskih objekata, odgojno-obrazovnu djelatnost, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, karitativnu djelatnost ili izdavačku djelatnost i programi drugog karaktera koji su od interesa za Tuzlanski kanton.
Vlada Tuzlanskog kantona će u skladu sa utvrđenim kriterijima i uslovima iz ove odluke utvrditi Program raspodjele sredstava pomoći vjerskim zajednicama u tekućoj fiskalnoj godini, a sredstva odobravati u skladu sa Programom.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" u iznosu od 32.000,00 KM DOO "Gradačački sajam" Gradačac, radi pomoći organizovanja i realizacije manifestacije 39. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije - "Sajam šljive" u Gradačcu.

Također, donešena je i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju finansijskih sredstava "Tvornici transportnih uređaja" D.D. Tuzla u iznosu od 200.000,00 KM, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona podnijelo je Komisiji za koncesije Tuzlanskog kantona, na odobravanje Studiju ekonomske opravdanosti za eksploataciju mineralne vode na lokalitetu "Ljubače" u općini Tuzla za dodjelu koncesije privredom društvu "Pivara Tuzla" d.d. Tuzla, kao i Studiju ekonomske opravdanosti eksploatacije termomineralne vode na lokalitetu Ćehaluša, općina Gračanica, za dodjelu koncesije društvu "Terme" d.o.o. Gračanica, zbog postojanja javnog interesa za predmetne koncesije. Vlada TK danas je donijela Odluku o pristupanju dodjele koncesije i određivanju koncesora povodom samoinicijativnih ponuda za navedena privredna društva. Kao koncesor određeno je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela i Odluku o ovlašćenju potpisnika za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla na period od 90 dana.
Data je prethodna saglasnost za imenovanje predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora JP Radio televizija Tuzlanskog kantona. Također, utvrđen je prijedlog kandidata predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona za imenovanje Komisije za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Radio televizija Tuzlanskog kantona.

 

 

Odjeljenje za informisanje