ODRŽANA 59. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 19.11.2012. godine

UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU


            Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta za 2012. godinu. Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu obezbijeđena su sredstva za isplatu bruto plaća u oblasti obrazovanja i ostalih korisnika, isplatu naknade za korištenje godišnjeg odmora, naknade za topli obrok i prevoz sa posla i na posao za sudije i tužioce za period  oktobar-decembar, kao i ostalim budžetskim korisnicima, izdatke za energiju, komunikaciju i komunalne usluge kod pojedinih budžetskih korisnika, te ugovorene usluge za pripravnike i volontere.
Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu urađene su na osnovu analitičkog sagledavanja ostvarenja prihoda u periodu januar-oktobar 2012. godine u Budžetu Tuzlanskog kantona u odnosu na planirane veličine, vodeći računa o iskazanim mjesečnim trendovima rasta u 2012. godini.  U toku 2012. godine ukupno naplaćeni javni prihodi uglavnom bilježe tendenciju smanjenja u odnosu na prethodni period, na šta su najviše uticali prihodi od indirektnih poreza.
           Ukupni rashodi, izdaci i finansiranje iznose 355.664.005,13 KM, što je za 503.858,32 KM više u odnosu na Budžet za 2012. godinu, od čega su u dijelu rashoda iz budžeta smanjeni za 3.422.632,39 KM, dok su u dijelu namjenskih i vlastitih sredstava povećani za 3.926.490,71.
Kako se tekući rashodi i izdaci nisu mogli uklopiti u okvir  procijenjenih prihoda, u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu predviđaju se primici od domaćeg zaduživanja u iznosu od 18.747.750,00 KM, što je za 8.082.750,00 KM više u odnosu na planirani nivo.
Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, kao i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta za 2012. godinu bit će upućeni u Skupštinu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM
PARTNERSTVU U TUZLANSKOM KANTONU


Nakon provedene Javne rasprave Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o javno – privatnom partnerstvu. Zbog postojanja interesa za zadovoljavanjem određenih javnih potreba udruživanjem resursa, kapitala i stručnih znanja, Vlada Tuzlanskog kantona odlučila je zakonski regulisati ovu značajnu oblast na području Tuzlanskog kantona. Javno-privatno partnerstvo predstavlja saradnju organa vlasti svih nivoa uređenja političkoteritorijalnih zajednica kao i drugih javnih institucija sa privatnim sektorom na području planiranja, proizvodnje, pružanja usluga, finansiranja, poslovanja ili naplate javnih usluga. Osnovni elementi javno-privatnog partnerstva su: dugotrajan odnos između partnera, način finansiranja koji se u većem obimu oslanja na privatna sredstva, ali uz učešće javnih sredstava, javni partner je taj koji definiše ciljeve gradnje ili pružanja usluga s aspekta javnog interesa, postavlja standarde gradnje, održavanja i kvaliteta usluga, rizik se prenosi na privatnog partnera, a inače bi ga snosio javni sektor, ali raspodjela rizika zavisi od slučaja do slučaja i definiše se ugovorom koji se zaključuje na duži rok.
Prednosti javno-privatnog partnerstva su lakši i jednostavniji način obezbjeđenja sredstava, povećanje kvaliteta i rasterećenje tekućeg zaduživanja, brža integracija novih tehnologija, mobilisanje neplasiranih finansijskih sredstava privatnog sektora, podsticaj za investiranje privatnih kompanija u infrastrukturne objekte, povećanje broja radnih mjesta u novoizgrađenim objektima, kao i u građevinskim firmama, koje bi bile uključene u posao sa javnim sektorom. Pored navedenog, prednost ovog modela finansiranja je to što se može primjenjivati i za potrebe turizma, zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugih oblasti.
Za provođenje ovog zakona potrebno je obezbjediti sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona koja se odnose na postupak predlaganja, odobravanja i provedbe projekata JPP-a, ali se procjenjuje da će primjena Zakona donijeti značajne koristi budžetu Kantona, kao i budžetima jedinica lokalne samouprave.
Nakon današnjeg utvrđivanja, Prijedlog Zakona je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je sredinom 2009. govine utvrdila Nacrt Zakona o javno – privatnom partnerstvu i isti predložila u provođenje javne rasprave. Nakon više provedenih javnih rasprava u Sarajevu, ovaj zakon do današnjeg dana nije donesen.

UTVRĐEN PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA TUZLANSKOG KANTONA


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Program javih investicija Tuzlanskog kantona  2013-2015., čiji je glavni cilj usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu raelizaciju. Program javnih investicija Tuzlanskog kantona  treba da posluži i kao sredstvo za bolji pristup u iznalaženju drugih izvora finansiranja, s obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za finansiranje višegodišnjih razvojnih projekata. Program javnih investicija  sadrži tekuće i kandidovane projekte, a razlikuje završene projekte, projekte u implementaciji – tekući projekti kojima su odobreni izvori sredstava za finansiranje, odobreni projekti kojima su odobreni izvori sredstava ali nije započela implementacija, projekti u pripremi za koje je poznat finansijer ali nisu još uvijek stekli status odobrenih projekata, odnosno nisu završeni pregovori, te kandidovani projekti za koje treba naći izvore sredstava za finansiranje.
Materijal je pripremljen u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za identifkaciju, formulaciju i utvrđivanje Programa javnih investicija i prioriteta razvojnih programa i projekata, Uredbom o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji Bosne i Hercegovine, Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona i Prijedlogom za uspostavljanje procedura izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona sa kriterijima za vrednovanje kandidiranih projekata, a na osnovu podataka u popunjenim, potpisanim i ovjerenim IP obrazcima o projektima koji su Ministarstvu razvoja i poduzetništva TK dostavljeni od strane ministarstava i općina Tuzlanskog kantona.
Ministarstva finansija, prostornog uređenja i zaštite okolice, unutrašnjih poslova, za boračka pitanja, pravosuđa i uprave i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak nisu imali projekata koji bi se mogli svrstati u Javne investicije, a ni nakon  urgencija za dostavljanje podataka Ministarstvo zdravstva, Općina Banovići, Općina Doboj Istok i Općina Tuzla nisu dostavili tražene podatke, niti se oglasili da nemaju projekata koji bi se mogli svrstati u Javne investicije.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI
NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju sigurnost na području Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci 2012. godine. Kada je u pitanju kriminalitet, može se konstatovati da je u posmatranom periodu na području Tuzlanskog kantona evidentirano 47,93% više krivičnih djela u odnosu na isti period 2011. godine, ali je do znatnog povećanja broja podnesenih izvještaja i prijavljenih krivičnih djela, kao i razlike u drugim pokazateljima iz oblasti kriminaliteta, u odnosu na isti period 2011. godine, došlo kao posljedica primjene novog Uputstva o načinu postupanja službenika policije po zaprimljenim prijavama ili saznanjima vezano za krivičnih djela od strane organizacionih jedinica MUP TK-a. Posmatrano po strukturi, došlo je do povećanja broja krivičnih djela protiv imovine za 954 krivična djela ili 56,75%, krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa za 66 djela ili 38,15%, krivičnih djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 49 krivičnih djela ili 102,08%, krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži za 36 krivičnih djela ili 57,14%, krivičnih djela protiv zdravlja ljudi za 32 krivična djela ili 31,37%, krivičnih djela protiv slobode i prava građana za 24 krivična djela ili 61,54%, i dr.
Istovremeno je smanjen broj krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa za 21 krivično djelo ili 16,67%, krivičnih djela protiv pravosuđa za 9 krivičnih djela ili 45,00%, te krivičnih djela protiv života i tijela za 8 krivičnih djela ili 4,57%. Ako se analiziraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti povećanje broja teških krađa, krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, izazivanja opće opasnosti, krivotvorenja novca i dr., dok je uočeno smanjenje broja teških krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, razbojništva, teških tjelesnih ozljeda i ugrožavanja javnog prometa.
            Analizirajući ukupno stanje u oblasti kriminaliteta, uočeni su pozitivni pokazatelji kod maloljetničke delikvencije, gdje je značajno smanjen broj krivičnih djela izvršenih od strane maloljetnih lica, kao i ukupan broj maloljetnih lica - učinilaca krivičnih djela, u oblasti narkomanije, odnosno zloupotrebe opojnih droga, gdje je oduzeta znatno veća količina narkotičkih sredstava u odnosu na isti period prethodne godine, zatim u oblasti imovinskih delikata gdje je evidentiran manji broj otuđenja motornih vozila, razbojništva i dr.
            U periodu januar-juni 2012. godine ostvaren je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu u iznosu od 36,76% i procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela od 55,69%.
Kada se radi o javnom redu i miru na području Tuzlanskog kantona evidentno je smanjen broj tuča i fizičkih napada, odbijanja naređenja i omalovažavanja policijskih službenika i prekršaja po općinskim Odlukama o javnom redu i miru, dok su intenzivirane aktivnosti na suzbijanju prosjačenja, koje su rezultirale većim brojem evidentiranih prekršaja, uz povećanje prekršaja naročito drskog ponašanja, svađe, vike i nepristojno ponašanje i drugih, lakših oblika prekršaja.
Sagledavajući prezentirane činjenice uz uvažavanje prisustva negativnih trendova u društvu, može se konstatovati da je stanje javnog reda i mira u prvom polugodištu 2012. godine na zadovoljavajućem nivou.
Na osnovu prezentiranih pokazatelja stanja sigurnosti saobraćaja na putevima Tuzlanskog kantona u prvom polugodištu ove godine može se konstatovati da je prisutno smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, a najznačajnije je da je broj poginulih lica u posmatranom periodu manji za 5. Broj saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima je takođe smanjen za 41 saobraćajnu nezgodu. Broj teže povrijeđenih lica je manji za 29 lica ili 26,6%, a neznatno je smanjen i broj lica sa lakšim tjelesnim povredama. Međutim, stanjem u ovoj oblasti ne može se biti u potpunosti zadovoljno i u Ministarstvu ga smatraju složenim, uz stalno prisutnu opasnost od mogućeg pogoršanja, posebno ukoliko se prestane sa kontinuiranim praćenjem i poduzimanjem neophodnih mjera i aktivnosti od strane bilo kojeg relevantnog subjekta u čijoj je nadležnosti ova problematika.

DATA SAGLASNOST NA INICIJATIVU ZA
REORGANIZACIJUFABRIKE OBUĆE „AIDA“


Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas inicijativu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za novu reorganizaciju u okviru Fabrike obuće „Aida“. Naime, do kraja 2012. godine, u sklopu racionalizacije proizvodnog procesa, a shodno zimskim uslovima rada kada su povećani troškovi poslovanja po osnovu zagrijavanja radnih prostora, kao i pretpostavke da se neće moći obezbijediti puno upošljavanje kapaciteta, inicirana je aktivnost zmještanja dijela opreme i proizvodnih radnika iz pogona Lukavac i Duboki Potok u poluprazne poslovne hale pogona u Tuzli. U razgovorima s radnicima nije se naišlo na razumijevanje radnika ovih pogona, uz izraženu bojaznost da se na ovaj način želi ugasiti proizvodnja obuće u navedenim pogonima. Također, Načelnik Općine Lukavac je dao podršku radnicima da se proizvodnja zadrži u Lukavcu, a spreman je da pomogne  u finansiranju dodatnih troškova po osnovu centralnog grijanja, kao i da se proizvodni pogon u Lukavcu stavi pod ingerencije Općine. Ministarstvo prijedlog smatra prihvatljivim jer nije u suprotnosti sa Programom kada je u pitanju reorganizacija društva, a sve u cilju očuvanja postojećih radnih mjesta i stvaranje uslova za novo zapošljavanje.
Prema navedenom Programu slijedeća faza u konsolidaciji D.D. „Aida“ Tuzla je reorganizacija cjelokupnog društva, tako da bi realizacija ove inicijative predstavljala  dio realizacije ove faze programa i bila bi u skladu s tim.
U narednom periodu resorno Ministarstvo će u saradnji sa Načelnikom Općine Lukavac formirati zajednički Stručni tim koji će analizirati stanje i mogućnosti pod kojima bi se moglo izvršiti odvajanje pogona Lukavac i staviti u općinsku nadležnost. Danas prihvaćena informacija sa Zaključkom upućena je i općinskim  vijećima Općina Lukavac i Srebrenik, a izrađeni Elaborat kojeg će uraditi Stručni tim će se ponovo razmatrati od strane Vlade TK i uputiti na razmatranje i usvajanje općinskim vijećima prije svega Lukavac i Srebrenik.

OSTALE ODLUKE


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2012. godinu, kao i Izmjene i dopune Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2012.godine. U pomenutom periodu Vlada je iz tekuće rezerve odobrila ukupno 94.729,31 KM, što procentualno iznosi 47,36% u odnosu na usvojeni plan.
Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj sjednici donijela je Odluku o utvrđivanju  kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava, subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih u ukupnom iznosu do 50.000,00 KM. Kriteriji za bodovanje i utvrđivanje reda prvenstva podnosioca prijave su stručna sprema, priznati uspjesi u oblasti nauke, kulture, umjetnosti i sporta, status po osnovu boračko invalidske i socijalne zaštite, broj članova porodičnog domaćinstva, te zajednička prijava bračnih partnera. 
            Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona.  Za finansiranje projekta “Škola za 21.stoljeće – opremanje kabineta računarskom opremom“, Javnoj ustanovi Mješovita srednja škola Kalesija Federalno ministarstva obrazovanja i nauke je dodijelilo 5.000,00 KM. Osnovnoj muzičkoj školi Tuzla za sufinansiranje troškova preseljenja JU i adaptacije prostora JU OŠ "Centar", Općine Tuzla  je donirala 7.000,00 KM, a za finansiranje pripravnika volontera OŠ "Rapatnica" Srebrenik 4.525,98 KM je donirala Općina Srebrenik. JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac, za sufinansiranje izrade monografije, CIMOS TMD Gradačac je donirao 500,00 KM, a istoj školi za sufinansiranje projekta "Razvoj tolerancije kroz druženje i sport", 3.702,00 KM, dodijelila je Ambasada Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. Za finansiranje pripravnika volontera, JU MSŠ Musa Ćazim Ćatić Kladanj, 1.200,00 KM, dodijelila je Opština Kladanj, a Općina Gračanica je za finansiranje pripravnika volontera JU Gimnazija "Mustafa Kamarić" Gračanica, donirala 528,00 KM. Za sufinansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je Ministarstvu za boračka pitanja, Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa TK, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, Ministartstvu finansija, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak, JU OŠ "Mehmed – beg Kapetanović" Srnice Donje, Gradačac, JU OŠ “Tojšići” Kalesija, JU OŠ "Podorašje" Srebrenik, JU OŠ "Mejdan" Tuzla, JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla, JU OŠ "Simin Han" Tuzla, JU OŠ "Špionica" Srebrenik, JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla, JU OŠ "Jala" Tuzla, JU OŠ "Višća" Živinice, JU OŠ "Šerići" Živinice dodijelila ukupno 12.600,00KM.
        Vlada je donijela i Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona u iznosu od 2.160,00 KM u cilju obezbjeđenja sredstava potrebnih za finansiranje sanacije bunara za vodu JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja, Gradačac.
Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku dana.  Osnovica za obračun plaća svim budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec oktobar 2012 godine iznosi 380,25 KM, dok naknada za ishranu iznosi 7,00 KM po izrađenom danu.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Instrukciju Ministarstva finansija o izmjanama i dopunama Instrukcije o pravilima ovjeravanja obrazaca za kredite. Izmjene instrukcije se donose u cilju omogućavanja ovjeravanja, popune i potpisivanja zahtjeva za drugim proizvodima banaka, kao što su kreditne kartice, šoping katrice i druge bankarske proizvode koji nisu biti tretirani prvobitnom odlukom.
Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj sjednici donijela je Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za podršku razvoju kantona.          Razlog za donošenje izmjena i dopuna leži u potrebi usklađivanja Programa ''Podrška razvoju kantona'' sa stanjem privređivanja u sektoru malih i srednjih preduzeća i obrta kao i finansijskim mogućnostima za pružanjem podrške ovom sektoru. Između ostalog izmjene su napravljene u smislu preciznijeg usmjeravanja i definiranja namjenskih sredstava jačanju internih kapaciteta malih i srednjih preduzeća i obrta u većinskom vlasništvu žena, obzirom da će se na taj način dati podrška jačanju ženskog poduzetništva kao veoma važnog segmenta u ovom sektoru čime će se doprinijeti i jačanju ravnopravnosti polova u sistemu privređivanja Tuzlanskog kantona. Izmjene su izvršene i iz razloga alociranja relativno malog iznosa sredstava subvencioniranja razvoja inovativnih poslovnih zona, a težnja je da se u 2013. godini za ove namjene izdvoji i značajniji iznos.
Povodom samoinicijativne ponude Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora za korištenje ljekovitih termo – mineralnih voda sa izvorišta banje „Ilidža“. Ponudu je podnijela Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac, a  za koncesora je određeno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije, u skladu sa Zakonom o koncesijama i Dokumentom o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona, na današnjoj sjednici donijela je Odluku o odobravanju 15.000,00 KM za finansiranje Projekta “Unapređenje poslovnog ambijenta na TK s ciljem privlačenja novih investicija“ kao prvu tranšu u vezi sa provedbom projektnih komponenti vezanih za potpisani Ugovor o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Međunarodne finansijske korporacije - „IFC PEP SE“.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona za period 2013 – 2017.godina.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o provođenju projekta unaprjeđenja poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja novih investicija. Ovom odlukom određen je početak i utvrđeni rokovi za provedbu Projekta, determinirani osnovni ciljevi Projekta , te uspostavljana radna tijela odgovorna za njegovu provedbu i sl. Stupanjem na snagu ove odluke Vlada će uz pomoć konsultanata Međunarodne finansijske korporacije započeti sa pojednostavljivanjem administrativnih postupaka koje u okviru svojih nadležnosti provode organi uprave Tuzlanskog kantona, provesti detaljan popis svih postojećih fiskalnih i nefiskalnih podsticaja, subvencija i garancija za jačanje konkurentnosti za domaće i strane investitore na kantonalnom nivou radi njihove analize i, po potrebi, pripremati preporuke za izmjene u nekoliko fokusiranih pravnih akata s ciljem da se osigura efikasnije usmjeravanje podsticaja, subvencija i garancija u skladu sa najboljim praksama. Također, Vlada će provesti aktivnosti na jačanju kapaciteta za rad sa investitorima uključujući servisiranje investitora i pomoći investitorima u postinvesticionom periodu, te provesti ograničenu i fokusiranu studiju tri podsektora/vrijednosna lanca u oblasti poljoprivrede (voće i povrće, meso i mesne prerađevine i mlijeko i mliječne prerađevine) s ciljem okvirne procjene njihove konkurentnosti uz podršku konsultanata Međunarodne finansijske korporacije.
U cilju realizacije donesene Odluke Vlada je donijela i rješenje o imenovanju članova radnih tijela za provođenje Projekta.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju 5.397,00 KM Općini Živinice za realizaciju projekta izmještanja glavnog kabla za vodosnabdijevanje u MZ Gornja Višća. Općini Zvornik za realizaciju projekta sanacije makadamskog puta na relaciji  Jusići – Jusićko polje – Selimovići  u MZ  Jusići odobreno je 4.000,00 KM, a za izgradnju puta za  pravoslavno groblje u MZ Gojčin Općini Kalesija je odobreno 8.000,00 KM. Općini Tuzla je za realizaciju projekta putne infrastrukture u  MZ  Dragunja odobreno 20.000,00 KM.
Sredstva su odobrena kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekta održivog povratka – pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je zaključkom zadužila Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona da poduzme aktivnosti vezane za završetak započetog projekta LO. DE., kojim je predviđeno ostvarivanje pretpostavki za kvalitetnije i uspješnije informisanje malih i srednjih preduzeća o svim podacima interesantnim za poduzetnike kao što su: finansijske institucije, kreditne linije, mogućnost ulaganja na prostoru TK-a, informacije o lokacijama sa dodatnim neophodnim informacijama (voda, kanalizacija, struja, PTT, grijanje, pristupni putevi) i sl. Naime, radi se o realizaciji Sporazuma potpisanog između Vlade Tuzlanskog kantona i Provincije Padova Italija kojim se ušlo u realizaciju Projekta koji predviđa ostvarivanje predpostavki za kvalitetnije i uspješnije informisanje u oblasti poduzetništva. Za dovršetak ovog projekta neophodno je obezbijediti opremu i dodatnu edukaciju, izradu softwera i propagandnog materijala, što bi se finansiralo iz navedenih sredstava, a koja su donirana za ovaj projekat.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za prijem državnog službenika, Sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Obzirom da je dosadašnji sekretar stekao uslove za penzionisanje, te mu je time prestao radni odnos, ostalo je upražnjeno mjesto koje je neophodno popuniti.
          Vlada je dala saglasnost za prijem višeg referenta – vozača motornih vozila i recepcionera u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika sa bolovanja, kao i saglasnost za prijem Stručnog saradnika za protokol u Uredu Premijera Tuzlanskog kantona, što je neophodno u cilju omogućavanja obavljanja poslova u skladu sa nadležnostima.
            Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JZU Univerzitetskog kliničkog centra o prijevremenom razrješenju Elmira Čičkušića Direktora ove javne zdravstvene ustanove.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja  o razrješenju Ibre Đozića, sa pozicije Direktora ove Javne ustanove, te Odluku o imenovanju Mirele Memić za vršioca dužnosti direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

 

 

Odjeljenje za informisanje