Program rada Ministarstva finansija u 2015. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada Vlade za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo finansija će u 2015. godini realizovati aktivnosti na informisanju javnosti o Budžetu Tuzlanskog kantona, kako bi svi budžetski korisnici, ali i građani bili upoznati sa strukturom Budžeta za 2015. godinu kao i iznosom raspoloživih budžetskih sredstava. Prioritetan zadatak Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona u 2015. godini ogledaće se u praćenju prikupljanja javnih prihoda koji su Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i finansiranju Federacije BiH, stavljeni u nadležnost Kantona. Također, Ministarstvo finansija će permanentno pratiti izvršenje Budžeta za 2015. godinu i o tome izvještavati Vladu.
U svrhu doprinosa ostvarenju strateškog cilja održavanja fiskalne stabilnosti Tuzlanskog kantona Ministarstvo finansija će pravovremeno izraditi Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, te Dokument okvirnog budžeta (DOB-a) za period 2016-2018. godine u skladu sa propisanim kalendarom. Također, radit će na praćenju, analizi, kontroli i konsolidaciji utroška budžetskih sredstava na nivou Tuzlanskog kantona i vanbudžetskih fondova, pravovremenom izvještavanju o realizaciji Budžeta Tuzlanskog kantona, a sve sa ciljem poduzimanja mjera u svrhu osiguranja finansijske stabilnosti Kantona.
U oblasti porezne politike za 2015. godinu, Ministarstvo finansija će kreirati porezne politike iz oblasti poreza koji su u nadležnosti Tuzlanskog kantona, a u cilju stvaranja povoljnijih uvjeta za zapošljavanje i investicije.
Ministarstvo će kreirati Program fiskalne konsolidacije čiji sadržaj bi predstavljale mjere koje bi za rezultat trebale imati veću finansijsku stabilnost i poboljšanje poslovnog ambijenta na području Tuzlanskog kantona.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15