Održana četvrta sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Kantonalni odbor za razvoj (KOR) – savjetodavno/koordinaciono tijelo u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godine danas je održalo svoj četvrti sastanak.

kor 4 27122017 1Članovima KOR-a predstavljen je nacrt Operativnog/akcionog plana 2018-2020. godina. Ovim trogodišnjim akcijskim planom se operacionalizira strategija razvoja, odnosno označavaju mjere u skladu s planiranom finansijskom alokacijom, određuje dinamika realizacije mjera te podjela odgovornosti u periodu 2018-2020. godina. Nakon tehničke finalizacije, dokument će biti predstavljen Vijeću za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Tuzlanskog kantona prije konačnog usvajanja sa sjednici Vlade Kantona.
U cilju pokretanja procesa izrade izvještaja o razvoju kantona sa pregledom implementacije Strategije za 2017. godinu, prezentirane su relevantne smjernice i alati pripremljeni od strane Projekta integriranog lokalnog razvoja.
I na ovom sastanku je istaknuto da Tuzlanski kanton prednjači u provedbi svih planiranih aktivnosti te da je prvi kanton u FBiH koji je već izradio Operativni/akcioni plan 2018-2020. godine.
Na današnjem sastanku je upriličena i svečana dodjela certifikata učesnicima Tuzlanskog kantona na obuci koju je u okviru podrške u izgradnji kapaciteta za upravljanje projektima (PCM) organizovao ILDP.
Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u ovom procesu pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Kantonalni odbor za razvoj (KOR) – savjetodavno/koordinaciono tijelo u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godine danas je održalo svoj četvrti sastanak.

kor 4 27122017 1Članovima KOR-a predstavljen je nacrt Operativnog/akcionog plana 2018-2020. godina. Ovim trogodišnjim akcijskim planom se operacionalizira strategija razvoja, odnosno označavaju mjere u skladu s planiranom finansijskom alokacijom, određuje dinamika realizacije mjera te podjela odgovornosti u periodu 2018-2020. godina. Nakon tehničke finalizacije, dokument će biti predstavljen Vijeću za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Tuzlanskog kantona prije konačnog usvajanja sa sjednici Vlade Kantona.
U cilju pokretanja procesa izrade izvještaja o razvoju kantona sa pregledom implementacije Strategije za 2017. godinu, prezentirane su relevantne smjernice i alati pripremljeni od strane Projekta integriranog lokalnog razvoja.
I na ovom sastanku je istaknuto da Tuzlanski kanton prednjači u provedbi svih planiranih aktivnosti te da je prvi kanton u FBiH koji je već izradio Operativni/akcioni plan 2018-2020. godine.
Na današnjem sastanku je upriličena i svečana dodjela certifikata učesnicima Tuzlanskog kantona na obuci koju je u okviru podrške u izgradnji kapaciteta za upravljanje projektima (PCM) organizovao ILDP.
Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u ovom procesu pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15