Prijem pripravnika-volontera

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 1/05, 11/08, 13/11 i 15/17), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 2018 godine, donosi:

 

ODLUKU 
o prijemu pripravnika-volontera

 

I

Odobrava se prijem 33 (tridesettri) diplomirana pravnika u svojstvu pripravnika-volontera (u daljem tekstu: pripravnik-volonter) za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, bez zasnivanja radnog odnosa, na period od 2 (dvije) godine, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

 

II

 

Broj i raspored pripravnika-volontera utvrđuje se kako slijedi:

 • Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona – 3 (tri)
 • Kantonalni sud u Tuzli – 2 (dva)
 • Općinski sud u Tuzli – 9 (devet)
 • Općinski sud u Živinicama – 6 (šest)
 • Općinski sud u Gradačcu – 3 (tri)
 • Općinski sud u Gračanici – 2 (dva)
 • Općinski sud u Kalesiji – 2 (dva)
 • Općinski sud u Lukavcu – 2 (dva)
 • Općinski sud u Banovićima – 3 (tri)
 • Kantonalno pravobranilaštvo – 1 (jedan)

 

III

 

Stručno osposobljavanje će se obavljati bez zasnivanja radnog odnosa i bez naknade, o čemu će se zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju u pismenoj formi između rukovodioca pravosudne institucije i pripravnika-volontera.

 

IV

 

Uslovi i način prijema pripravnika-volontera, utvrdit će se javnim oglasom koji će raspisati pravosudne institucije, a koji su dužne objaviti u najmanje jednom dnevnom listu i na web stranici institucije.

 

V

 

Pripravnik-volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je utvrđeno propisima za nezaposlena lica, a pravo po osnovu osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja osigurava institucija kod koje se pripravnik-volonter nalazi na stručnom osposobljavanju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 

VI

 

Pravosudne institucije koje izvrše prijem pripravnika-volontera dužne su, po okončanju procedure prijema i potpisivanju ugovora sa pripravnicima-volonterima, iste dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

 

VII

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 1/05, 11/08, 13/11 i 15/17), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 2018 godine, donosi:

 

ODLUKU 
o prijemu pripravnika-volontera

 

I

Odobrava se prijem 33 (tridesettri) diplomirana pravnika u svojstvu pripravnika-volontera (u daljem tekstu: pripravnik-volonter) za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, bez zasnivanja radnog odnosa, na period od 2 (dvije) godine, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

 

II

 

Broj i raspored pripravnika-volontera utvrđuje se kako slijedi:

 • Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona – 3 (tri)
 • Kantonalni sud u Tuzli – 2 (dva)
 • Općinski sud u Tuzli – 9 (devet)
 • Općinski sud u Živinicama – 6 (šest)
 • Općinski sud u Gradačcu – 3 (tri)
 • Općinski sud u Gračanici – 2 (dva)
 • Općinski sud u Kalesiji – 2 (dva)
 • Općinski sud u Lukavcu – 2 (dva)
 • Općinski sud u Banovićima – 3 (tri)
 • Kantonalno pravobranilaštvo – 1 (jedan)

 

III

 

Stručno osposobljavanje će se obavljati bez zasnivanja radnog odnosa i bez naknade, o čemu će se zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju u pismenoj formi između rukovodioca pravosudne institucije i pripravnika-volontera.

 

IV

 

Uslovi i način prijema pripravnika-volontera, utvrdit će se javnim oglasom koji će raspisati pravosudne institucije, a koji su dužne objaviti u najmanje jednom dnevnom listu i na web stranici institucije.

 

V

 

Pripravnik-volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je utvrđeno propisima za nezaposlena lica, a pravo po osnovu osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja osigurava institucija kod koje se pripravnik-volonter nalazi na stručnom osposobljavanju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 

VI

 

Pravosudne institucije koje izvrše prijem pripravnika-volontera dužne su, po okončanju procedure prijema i potpisivanju ugovora sa pripravnicima-volonterima, iste dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

 

VII

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna