SAOPŠTENJE u vezi sa javnom raspravom u gradu Tuzla o Nacrtu IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA 2005 - 2025.

U vezi sa održanom javnom raspravom u gradu Tuzla 06.07.2018. godine u Sali Gradskog vijeća o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025., te stavova Kolegija gradonačelnika Tuzla objavljenog u javnim medijima, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, u svojstvu nosioca pripreme navedenog planskog dokumenta, obzirom da je javnosti prezentirano niz netačnih podataka, navodi slijedeće:

 

1.   Javna rasprava o nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za Grad Tuzlu zakazana je, u skladu sa zakonskim obavezama, za četvrtak, 05.07.2018. godine u 10,00 sati u Sali Gradskog vijeća u zgradi „Grafičar“, kako je bilo i objavljeno u dnevnom listu „Oslobođenje“ 23.06.2018. godine, na web stranici Vlade TK 25.06.2018. godine, te na RTV TK, a tehničku pripremu javne rasprave u gradu Tuzla (obezbjeđenje sale, slanje poziva vijećnicima Gradskog vijeća, te ostalim za koje smatraju da trebaju biti uključeni i mogu dati svoj doprinos u ovoj fazi izrade planskog dokumenta), obavila je Gradska uprava. Na molbu gradonačelnika Tuzle, uz preuzimanje obaveze gradske uprave da obavijeste zainteresiranu javnost, ovo Ministarstvo, kao i nosilac izrade planskog dokumenta „IPSA Institut“ Sarajevo, prihvatili su da se javna rasprava pomjeri za petak 06.07.2018. godine, a sve u cilju uspješne međusobne saradnje i uvažavanja, te vođenja kvalitetne rasprave o nacrtu. Umjesto toga, na javnoj raspravi su pojedini učesnici naveli da je ovo Ministarstvo promijenilo termin rasprave u cilju prisustva manjeg broja učesnika što nije tačno, a obzirom na tok javne rasprave, postavlja se pitanje u čijem je interesu bilo pomjeranje termina javne rasprave.

2.  Na javnoj raspravi su predstavnici gradske uprave istakli da nisu imali dovoljno vremena za uvid u nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona (tek 2 dana??) što takođe nije tačno. Gradskoj upravi Tuzla je dostavljen kompletan dokument nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona u štampanoj i digitalnoj formi (sa kompletnom GIS bazom podataka) već početkom juna mjeseca (dopis broj:12/05-23-15648-10/16 od 07.06.2018.), dakle mjesec dana prije zakazane javne rasprave.

3.  Kolegij gradonačelnika Tuzle je predložio Gradskom vijeću da donese negativno mišljenje o nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona, a da pri tome nadležne gradske službe uopšte nisu izvršile uvid u kompletan dokument što je vidljivo iz istaknutih 6 „ozbiljnih“ primjedbi koje se odnose na slijedeće:

-    Nije tačno da je nacrtom Izmjena i dopuna plana izostavljeno naseljeno mjesto Potraš, naprotiv, u važećem Prostornom planu TK nije bilo navedenog naseljenog mjesta, tako da je nacrtom Izmjena i dopuna isto dodato, odnosno Grad Tuzlu čini 66 naseljenih mjesta (u odnosu na 65 iz PPTK), što je moguće utvrditi uvidom u tekstualni dio i sve grafičke priloge nacrta Izmjena i dopuna (na kartama napisan naziv naseljenog mjesta Potraš). Aktualizacija naseljenih mjesta (naziva i granica), kako je i navedeno u tekstu nacrta Izmjena i dopuna, urađena je na osnovu dobijenih podataka od Federalnog zavoda za statistiku (Sistemski spisak općina i naseljenih mjesta u Federaciji BiH, Sarajevo, decembar 2013), što je u potpunosti u skladu sa citiranom odredbom 2. Zakona o Gradu Tuzla („Službene novine Federacije BiH broj: 80/14) Kolegija gradonačelnika, gdje je propisano: „teritoriju Grada Tuzla čine sva naseljena mjesta, koja se po evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Tuzla na dan stupanja ovog Zakona“. Površina Grada Tuzla prema navedenim podacima Federalnog zavoda za statistiku iznosi 294km2, a u nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana navedena površina iznosi cca 296km2, što je proisteklo iz digitalnih podataka granice Tuzlanskog kantona dobivene od nadležne institucije, Federalne geodetske uprave, te ista obuhvata i dio naseljenog mjesta Potraš.

-    Nije tačno da je (citiramo): „došlo do derogiranja i grube povrede Prostornog plana Grada Tuzle, tako da je za deset puta povećana površina eksploatacionog polja kvarcnog pijeska“. Tačno je, da površine eksploatacionih polja kvarcnog pijeska utvrđene u Prostornom planu Grada Tuzle 2010-2030 („Službeni glasnik Grada Tuzle“ broj: 3/14) iznose 621,5 ha (podatak iz tabele broj 76: Struktura osnovnih vidova korištenja zemljišta Grada Tuzla), dok ista ta površine u nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana iznosi 533,31ha. Dakle, nisu povećane, nego su smanjene površine eksploatacionih polja kvarcnog pijeska za 88,19 ha u odnosu na iste utvrđene usvojenim Prostornim planom Grada Tuzle. Površine eksploatacionih polja kvarcnog pijeska ažurirane su na osnovu izdatih rješenja o eksploataciji od strane nadležnih institucija.

-    Nije tačan izneseni podatak da se (citiramo): „od Grada Tuzla traži nova površina eksploatacionog polja u površini od 280,36ha“, koja se odnosi na proširenje eksploatacionog polja Rudnika „Dubrave“ Južna sinklinala na lokalitetu Par Selo – Čajići za potrebe odlagališta „Potok Rijeka“. Tačno je da navedeno proširenje eksploatacionog polja obuhvata prostor općine Živinice u površini od 136,13 ha, te prostor Grada Tuzle u površini od 144,23 ha. U nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana preuzeti su podaci iz izdatog Rješenja o urbanističkoj saglasnosti u čijem donošenju je učestvovao i Grad Tuzla u skladu sa propisanim zakonskim postupkom, te dao pozitivno mišljenje (akt broj: 06/2-23-6552/2017 od 28.11.2017.). Iz navedenog obuhvata je izuzeto spomenuto groblje u Par Selu, a takođe, navedeno proširenje ne nalazi se u „kontaktnoj zoni rekreativne zone Ilinčica“, te direktno ne ugrožava njenu realizaciju, odnosno nije smetnja za realizaciju usvojenog Zoning plana rekreacione zone „Ilinčica“.

-    Nije tačan podatak da (citiramo): „u Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana je ponovo izdvojena i ucrtana granica eksploatacionog polja „Sjeverna sinklinala“ koja zahvata kompletnu površinu ležišta uglja od 6121 ha (20,2% od ukupne površine grada Tuzla)“. Navedena površina je utvrđena Prostornim planom Grada Tuzla 2010-2030, a nacrtom Izmjena i dopuna Prostornog plana površina eksploatacionog polja „Sjeverna sinklinala“ iznosi 5264,88 ha (17,7%), dakle manja je od navedene površine za 856,12 ha. Granica navedenog eksploatacionog polja ažurirana je na osnovu rješenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te na osnovu Katastra odobrenih eksploatacionih polja (dozvolu za eksploataciju izdalo FMERI akt broj: 06-18-925/04 od 16.03.2006.). Površina eksploatacionog polja je manja, jer je iz granica obuhvata eksploatacionog polja isključeno urbano područje Šićki brod-Bukinje i veći dio naseljenog mjesta Moluhe (nije tačno ucrtana granica eksploatacionog polja u Prostornom planu Grada Tuzle). Ovo Ministarstvo, kao nosilac pripreme planskog dokumenta, nije nadležno za mijenjanje odobrenih granica eksploatacionih polja, statusa eksploatacionih polja, a takođe niti za tumačenje Zakona o rudarstvu (navedeni članovi odnose se na postupak utvrđivanja eksploatacionog polja). Nosilac pripreme, odnosno ovo Ministarstvo, je u postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana zatražilo i dobilo od nadležne institucije, Federalnog ministarstrva energije, rudarstva i industrije, važeća donesena rješenja i izvod iz katastra odobrenih eksploatacionih polja, na osnovu kojeg su ažurirana sva eksploataciona polja na području Tuzlanskog kantona.

-    Nije tačno da je uvođenje istražnog polja „Rasovac“ u nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana radi odobravanja nove eksploatacije koja bi(citiramo): „mogla izazvati ekološke posljedice nesagledivih razmjera na većim površinama urbanog dijela grada Tuzle“. Zakonskom regulativom je utvrđen postupak odobravanja novog eksploatacionog polja, koji u svakom slučaju uključuje u postupak lokalnu zajednicu, bez čijeg pozitivnog mišljenja, nije moguće odobriti novo eksploataciono polje. Tačno je, da se Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla obratio ovom Ministarstvu sa zahtjevom za izmjenu i dopunu Prostornog plana koja se odnosi na mogućnost detaljnih geoloških istraživanja kamene soli u jugozapadnom krilu antiklinale Dolovi i širem lokalitetu Rasovca. U zahtjevu se dalje navodi, da je (citiramo): „članom 44. stav 1. Zakona o geološkim istraživanjima u FBiH propisano da je privredno društvo-investitor koji vrši eksploataciju mineralne sirovine, dužan eksploatisane količine mineralne sirovine nadomiriti novoistraženim rezervama odgovarajuće kvalitete i klase za tekuću proizvodnju, što je i utvrđeno Rješenjem Federalne uprave za inspekcijske poslove broj: UP1.16.18.03231/2016 od 28.04.2016. godine, pod tačkom 3. dispozitiva Rješenja, kojim se između ostalog kaže „Ubrzati završetak „Programa nastavka geoloških istraživanja kamene soli u jugozapadnom krilu antiklinale Dolovi-Rasovac, općina Tuzla, član 37. stav 5. Zakona o geološkim istraživanjima“, čime bi se ispoštovao dio planiranog obima geoloških istraživanja prema planu radova za 2016. godinu.“ Imajući naprijed navedeno u vidu, u nacrt Izmjena i dopuna unesena je mogućnost geoloških istraživanja kamene soli na navedenom lokalitetu, na grafičkim prilozima nije nanesena granica istražnog polja, upravo iz razloga da kroz javnu raspravu svih zaineresovanih strana po ovom pitanju, dođemo do konačnog stava koji će biti unesen u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana.

-    U vezi sa odlagalištem „Šićki brod“ za potrebe Termoelektrane „Tuzla“, ističemo slijedeće: Termoelektrana „Tuzla“ se obratila ovom Ministarstvu, kao nosiocu pripreme Izmjena i dopuna Prostornog plana, sa inicijativom za izmjene Prostornog plana tako da se 79,3ha prostora površinskog kopa „Šićki brod“ planira za odlaganje produkata sagorijevanja i odsumporavanja iz Termoelektrane „Tuzla“ (na području Grada Tuzla cca 46,8 ha i na području općine Lukavac cca 32,5ha, dakle između postojećih jezera Šićki brod i Bistarac-4 jezera). U zahtjevu je navedeno (citiramo):„Sadašnji prostor PK „Šićki brod“ je veoma degradiran rudarskim radovima što zahtijeva vrlo opsežne radove za dovođenje lokacije u upotrebljivo stanje. Pošto se radi o površini od cca 79,8 ha za čiju rekultivaciju bi trebalo oko 20.000.000 m3 zemljanog materijala iz pozajmišta koga je vrlo teško naći, ekonomski opravdati i stvoriti novu degradiranu površinu, predlažemo da konačnu rekultivaciju izvršimo produktima sagorijevanja iz Termoelektrane „Tuzla“, što znači vraćanje nesagorjele mase u područje mineralne sirovine iz koje je potekla“. Imajući sve navedeno u vidu, te prethodne dogovore između Termoelektrane „Tuzla“ i predstavnika Grada Tuzla i općine Lukavac, nosilac izrade je u nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana ugradio prijedlog Termoelektrane „Tuzla“. S obzirom na nove iznesene činjenice na Kolegiju gradonačelnika koji nisu bile poznate nosiocu pripreme, niti nosiocu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana, a radi se o dogovoru sa (citiramo): „menadžmentom JP „Elektroprivreda“, Rudnika Tušanj i Grada Tuzla“, da se zapunjavanje jame rudnika Tušanj i šupljina, koje se svakodnevno šire uslijed eksploatacije sonih ležišta na Tetimi vrši, između ostalog, mješavinom šljake i pepela iz Termoelektrane Tuzla, te je sasvim jasno da realizacijom navedenog projekta, neće biti potrebe za postojanjem šljačišta na površini zemlje“, molimo nadležne subjekte i gradske službe koje su učestvovale u dogovoru, da dostave ovom Ministarstvu pismeni prijedlog na koji način da naprijed navedeno ugradimo u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana. I ovaj primjer pokazuje kako su javne rasprave bitne, obzirom da se često u fazi provođenja postupka javne rasprave iznesu prijedlozi do kojih nosioci pripreme i izrade planskog dokumenta, nisu bili u mogućnosti doći.

Što se tiče „negiranja Prostornog plana Grada Tuzle“, to nije tačno, rekreativna zona na lokalitetu jezera Šićki brod je planirana važećim Prostornim planom Tuzlanskog kantona, ista čak nije u potpunosti niti preuzeta u Prostorni plan grada Tuzle na koji je ovo Ministarstvo dalo saglasnost (izuzeto je eksploataciono polje kvarcnog pijeska), te što se tiče rekreacione zone ista nije niti tretirana nacrtom izmjena i dopuna, obzirom da je na tom lokalitetu i dalje planirana namjena rekreacije i sporta kako je utvrđeno važećim Prostornim planom.

 Obzirom da je u toku javne rasprave i na Kolegiju gradonačelnika više puta istaknuto da „nije poštovan važeći Prostorni plan grada Tuzle 2010-2030“, ovim putem još jednom ističemo da su osnovne odredbe Prostornog plana grada Tuzle najveći dijelom ispoštovane, osim u slučajevima kada su od strane nosioca izrade utvrđeni propusti u navedenom Prostornom planu Grada, ili u slučajevima u kojima su ovom Ministarstvu dostavljeni zahtjevi nadležnih gradskih službi za izmjenama. Smatramo da se i o naprijed navedenom trebalo raspravljati na javnoj raspravi i na Kolegiju gradonačelnika, obzirom da nije, molimo nadležne gradske službe i ostalu zaineresovanu javnost, da se u periodu dok traje javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana (do 06.08.2018. godine), zauzme konačan stav i o slijedećim pitanjima koja su obuhvaćena nacrtom Izmjena i dopuna Prostornog plana:

1.   Gradska uprava Tuzla zatražila je proširenje postojeće sanitarne deponije „Desetine“ na lokalitetu u naseljenom mjestu Rasovac za novih 10 ha na južnom dijelu sanitarne deponije. Cijeneći potrebe Grada Tuzla, udovoljeno je zahtjevu, te je u nacrtu Izmjena i dopuna predviđeno proširenje Sanitarne deponije „Desetine“, tako da površina iste iznosi cca 31,0ha;

2.   Na odlagalištu Termoelektrane Tuzla „Divkovići I i II“ završeno je odlaganje šljake i pepela 23.05.2015. godine, te je u skladu sa smjernicama iz Prostornog plana Tuzlanskog kantona, na navedenom lokalitetu predviđena rekultivacija. Shodno navedenom, ovo Ministarstvo dalo je saglasnost gradu Tuzla na Prostorni plan Grada, u kojem je na cijelom lokalitetu bivšeg odlagališta planirana zona rekreacije i sporta, uz obavezu izrade detaljnog planskog dokumenta – regulacionog plana. U postupku izrade Izmjena i dopuna, ovo Ministarstvo je zaprimilo zahtjev gradske uprave, da se na južnom dijelu lokaliteta u izmjene i dopuna Prostornog plana planira i privredna zona što nije uvaženo, obzirom da do završetka izrade nacrta nije dostavljen detaljni planski dokument (nije urađen iako je proteklo 3 godine od utvrđivanja obaveze), niti je definisan prostor za realizaciju privredne zone. Dakle, u nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana kompletno područje, u površini od 79,56 ha, utvrđeno je kao područje za rekreaciju i sport;

3.   U važećem Prostornom planu Tzlanskog kantona odlagalište Termoelektrane „Drežnik“ definisano je kao privredna zona. Prostornim planom grada Tuzle na kompletnom predmetnom lokalitetu je planirano gradsko groblje. Nakon usvajanja Prostornog plana Grada, od nadležne gradske službe je zatraženo od Ministarstva da se na navedenom lokalitetu planira i privredna zona, bez definisanja površina iste (?). Obzirom da se radi o zahtjevu koji mora biti jasno definisan, u postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana nosilac izrade je detaljno analizirao potrebe grada Tuzle, te se došlo do zaključka da je navedena površina Drežnika predimenzionirana za potrebe gradskog groblja. Cijeneći potrebe grada Tuzle, te dostavljeni zahtjev, nacrtom Izmjena i dopuna Prostornog plana planirano je da se na prostoru utvrđene privredne zone „Drežnik“ može realizirati i Centralno gradsko groblje za grad Tuzlu, a tačnu lokaciju i površinu groblja potrebno je utvrditi u skladu sa potrebama grada, te na osnovu usvojenih detaljnih planskih dokumenata za navedenu privrednu zonu i gradsko groblje Tuzla.

4.   Kroz izradu nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana, detaljnom analizom osnovnih namjena korištenja prostora (poljoprivredno, šumsko, građevinsko zemljište) za grad Tuzla, konstatovano je da su površine navedenih osnovnih namjena u Prostornom plana grada Tuzle neprecizno utvrđene, nisu korišteni orto-foto snimci iz 2012. godine, niti sva postojeća izrađena dokumentacija, tako da su uočene znatne razlike u navedenim površinama. Cijeneći da je potrebno da u nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana, kao plana višeg reda, trebamo unijeti preciznije podatke, što smatramo da je i interes građana i grada Tuzle, urađene su izmjene koje se odnose na slijedeće:

-    Poljoprivredno zemljište u nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana iznosi za grad Tuzla cca 9245 ha i manje je za cca 1902 ha u odnosu na iste površine u Prostornom planu grada Tuzle, dok površine šumskog zemljišta iznose cca 13711ha i veće su za 2643 ha u odnosu na iste u Prostornom planu grada. Navedene površine u nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana su usaglašene sa Studijom upotrebne vrijednosti zemljišta koja je urađena za grad Tuzlu, šumsko-gospodarskim osnovama, te orto-foto snimcima iz 2012. godine, što ukazuje na to da su preciznije nego iste u Prostornom planu grada Tuzle;

-    Građevinsko zemljište sa namjenom pretežno stanovanje iznosi cca 4607ha i veće je za cca 500ha u odnosu na iste površine utvrđene Prostornim planom grada Tuzla, što znači da u navedenom prostornom planu iste nisu precizno definisane. Urađene su korekcije, odnosno ažuriranje postojećeg građevinskog zemljišta na dijelovima urbanog područja grada Tuzle, u naseljenim mjestima Lipnica, Mramor, Dokanj, Breške, Dragunja...itd., odnosno na cijelom području grada. Takođe, kroz nacrt Izmjena i dopuna uvodi se termin „pretežno stanovanje“, što znači da će se i u okviru navedenih površina građevinskog zemljišta moći dozvoliti izgradnja poslovnih kompleksa, što do sada nije bilo moguće;

-    Građevinsko zemljište sa namjenom privrede (privredne zone i kompleksi) iznosi 782,5 ha i veće je za cca 186 ha u odnosu na Prostorni plan grada Tuzle, a takođe su nacrtom izmjena date definicije privrednih zona (proizvodne i poslovne zone).

-    Ažurirane su i površine posebne namjene koje predstavljaju područja i objekte od značaja za odbranu Bosne i Hercegovine, koje se razlikuju od istih utvrđenih Prostornim planom grada Tuzle (podaci dobiveni od Ministarstva odbrane BiH, novembra 2017.)

     Dakle, smatramo da se i o naprijed navedenom pitanjima koje su sastavni dio nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana, treba voditi rasprava u ovoj fazi izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana. Očekujemo od gradske uprave da se izjasni po svim navedenim pitanjima, te da pismeno dostavi svoje prijedloge ovom Ministarstvu kao nosiocu pripreme Izmjena i dopuna Prostornog plana u utvrđenom roku, kako bi iste ugradili u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana. Cijenimo da je interes Grada Tuzle, kao i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, da Izmjene i dopune Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona obezbijede i dalje neometan privredni i društveni razvoj kako grada Tuzle, kao sjediša Tuzlanskog kantona, tako i Tuzlanskog kantona u cjelini, kao najmnogoljudnijeg kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna