Preporuka za sagledavanje mogućnosti skraćivanja radnog vremena

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona uputilo je preporuku poslodavcima sa područja Tuzlanskog kantona, organima uprave, upravnim organizacijama, zavodima, agencijama i direkcijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima, privatnim preduzećima, udruženjima građana, humanitarnim organizacija i drugim organima i institucijama sa područja Tuzlanskog kantona da u vezi sa radnim odnosom i obavezama zaposlenika postupe u skladu sa tačkom 19.

Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 16.03.2020. godine, odnosno da se sagleda mogućnost skraćivanja radnog vremena i da se smanji broj uposlenika sa periodičnim rotiranjem, a zbog redukcije međusobnih kontakata u svrhu smanjivanja mogućnosti širenja Coronavirusa.
Također se preporučuje da se u privatnim preduzećima, obrtima i drugim organima i institucijama kojima je na osnovu navedene Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona zabranjen rad ili je rad zaposlenika onemogućen iz drugih objektivnih razloga izazvanih Coronavirusom, da postupe u skladu sa odredbama Zakona o radu, odnosno da se radnicima omogući korištenje plaćenog odsustva u trajanju do 7. radnih dana, neplaćenog odsustava u trajanju propisanim kolektivnim ugovorom za svaku pojedinu oblast ili pravilnikom o radu, kao i korištenje neiskorištenog dijela godišnjeg odmora i bolovanja u slučaju njege člana porodice.
U slučaju da se u svim gore navedenim organima i institucijama proces rada mora odvijati, a da su oba roditelja ili samohrani roditelj u obavezi ići na posao, a da imaju djecu do deset godina starosti, postupiti kao pod tačkom 2. ove preporuke, odnosno u organima uprave i upravnim organizacijama u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu odnosno da se zaposlenicima omogući korištenje plaćenog odsustva do sedam radnih dana, neplaćenog odsustva do 30. dana, a što je predviđeno i odredbama člana 15. i 16. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu, kao i korištenje neiskorištenog dijela godišnjeg odmora i bolovanja u slučaju njege člana porodice.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak blagovremeno će obavijestiti javnost u slučaju promjena u postupanju prema ovoj preporuci.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15