BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Ministar
Senaid Hadžić

BIOGRAFIJA

Ime i prezime: Senaid (Meho) Hadžić
Datum rođenja: 17. 11. 1961.
Mjesto rođenja: Kikači, općina Kalesija

Obrazovanje / edukacija:

Osnovna škola u Tojšićima,
Srednja škola u Tuzli,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,
Poslijediplomski studij - magisterij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
Doktorat na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru.

Radno iskustvo:

Armija R BiH 1992.- 1995.
Osnovna škola Kalesija 1995.-2005.
Univerzitet u Tuzli 2005. do danas

Ostalo:

Poznavanje rada na računaru
Koautor univerzitetskog udžbenika
Koautor knjiga: Tuzlanski kraj 1851.-1991. Demografske i socijalne promjene, Tuzla
Učesnik 15 naučno-istraživačka projekata međunarodnog i domaćeg karaktera
Učesnik u 53 naučna i stručna izdanja (tribine, promocije, predavanja, intervjui, naučni okrugli stolovi)
Voditelj dodiplomskog i poslijediplomskog studija
Nosilac predmeta na interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru .
Mentor kandidatima više od 50 diplomskih radova
Mentor kandidatima magistarskih radnji
Predsjednik ili član komisije kandidatima na odbrani diplomskih, magistarskih radnji i doktorskih disetracija
Otvoren za saradnju, analitičan, samoinicijativan, aktivan, sklon timskom radu, ima razvijene komunikacijske vještine
Učesnik odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. Ranjavan. Ima status RVI.
Oženjen. Otac jednog dijeta.