Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski Kanton za 2019. godinu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade poziva neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnike, kao i niže nivoe vlasti da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski Kanton za 2019. godinu.

Opširnije...

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2019. godinu

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, 5/14 i 12/16), člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, broj: 02/1-02-003095-19 od 09.05.2019. godine i Odluke o tačnom terminu objavljivanja javnog poziva, broj: 15/1-41-003095-1-19 od 14.05.2019. godine,   Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2019. godinu

Opširnije...

Konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i člana 12. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-02-005406-19 od 09.05.2019. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-41-005406-1-19 od 14.05.2019. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S
za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Opširnije...

POZIV za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje”

Na osnovu člana 105. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene novine TK" broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16 i 4/18), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

POZIV
za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

Opširnije...

Oglas o prodaji robe putem neposredne pogodbe u svrhu recikliranja

Na osnovu člana 18.,19., 21.,22.,23. i 24. Pravilnika o postupku raspolaganja, čuvanja, prodaje, uništenja i doniranja privremeno i trajno oduzete robe i predmeta u inspekcijskom nadzoru ( ''Službene novine TK'',broj: 01/13), Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

O G L A S
o prodaji robe putem neposredne pogodbe
u svrhu recikliranja

Predmet neposredne pogodbeje prodaja robe u cjelokupnoj količini i to...

 

Opširnije...

Javni konkurs za prijem radnika

Na osnovu člana 39. Statuta ("Službene novine TK", br. 12/17 ), člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK broj: 1548/16 od 08.11.2016. g., i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019. godine, postupajući po Odluci Nadzornog odbora JP RTV TK i Odluci Uprave JP RTV TK, objavljuje se


JAVNI KONKURS
za prijem radnika

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period od dvanaest mjeseci, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:

            1. Kamerman specijalista, jedan izvršilac, 12 mjeseci,

            2. Kamerman, dva izvršioca, 12 mjeseci.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna