LISTA POSLODAVACA KOJI ISPUNJAVAJU/ NE ISPUNJAVAJUUSLOVE PO I PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE U X PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

LISTA POSLODAVACA KOJI ISPUNJAVAJU/ NE ISPUNJAVAJUUSLOVE PO I PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE U X PROGRAMU
SUFINANSIRANJAOBAVLJANJA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA -
I Ponovljeni javni poziv od 07.12.2021. godine


 

 

Liste po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2021. godina

LISTA KANDIDATA / ODOBERENIH/NEODOBRENIH ZAHTJEVA PO JAVNOM POZIVU OD 23.11.2021. GODINE
PROJEKAT SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA DJECE ŠEHIDA / POGINULIH BORACA 2021 (SAMOZAPOŠLJAVANJE)/(ZAPOŠLJAVANJE)


 

  

Konačna lista kandidata studenata za dodjelu beneficija za studijsku/akademsku 2021/2022 godinu

Na osnovu odredbe člana 14. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/20), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje

 

 

KONAČNU LISTU
kandidata studenata za dodjelu beneficija za studijsku/akademsku 2021/2022 godinu

 

 

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 71. stav (1) i člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 14/18 i 8/21), člana 13. a u vezi sa članom 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1- 30-16111/21. od 06.08.2021. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost svojom Odlukom broj: 02/1-30-16111/21 od 21.09.2021. godine i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-30-22812/21 od 09.11.2021. godine, Ministar za boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona objavljuje

 


JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme
u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

 

 

Prvi ponovljeni javni poziv za učešće u X Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/19), Sporazuma o realizaciji X Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-30-3-739/21 i broj: 15/1-04-016535-21 od 23.08.2021. godine, Anex 1. Sporazuma o realizaciji X Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-30-3-739/1-21 i broj: 15/1-04-016835-1-21 od 22.11.2021. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i X Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u X Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica

 


 

Konačna rang lista branilaca i članova njihovih porodica kojima se u budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa po ponovljenom javnom pozivu za 2021. godinu

Na osnovu odredbe člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, utvrđuje:

 


KONAČNU RANG LISTU

branilaca i članova njihovih porodica kojima se u budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za
obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
po ponovljenom javnom pozivu za 2021. godinu

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna