Javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavljuje

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu


1. Predmet javnog konkursa
Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava privrednih društava u privatnom vlasništvu za dodjelu sredstava koji se odnose na projekte iz zaštite okolice i to:
- provedba energetskih programa,
- unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša i
- zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda.


2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave
Pravo učešća na javnom konkursu imaju privredna društva u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona i imaju najmanje pet zaposlenih na neodređeno vrijeme, osim privrednih društava koja su dobila sredstva po ovom osnovu u prethodnoj godini.


3. Uvjeti kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati

Projekti koji će se uzeti u razmatranje se dostavljaju na posebnom obrascu i treba da sadrže:
1. naziv projekta,
2. oblast zaštite okolice na koju se odnosi projekt,
3. ciljevi projekta (na koji način doprinosi rješavanju problema),
4. detaljni opis projekta (opisati po fazama i po mogućnosti opisati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije), sa eventualnom potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, CD prezentacije i slično),
5. specifikaciju troškova sa visinom sredstava koje se potražuju od Ministarstva (navesti detaljnu specifikaciju),
6. rok realizacije projekta,
7. sufinansiranje projekta (navesti u procentima ukoliko ima sufinansiranja i dokaz – odluka potpisana i ovjerena od strane direktora privrednog društva),
8. efekat realiziranja projekta za okoliš i stanovništvo i
9. podatke o kontakt osobi vezano za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon i e-mail).


Neće se uzeti u razmatranje prijave privrednih društava u privatnom vlasništvu:
- koja su dobila finansijsku pomoć od ovog Ministarstva, ako nisu ispunila obavezu pravdanja dodijeljenih sredstava,
- koja ne dostave dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz člana 4. javnog konkursa i koje ne razrade projekat kako je definirano članom 3. javnog konkursa,
- koja su dobila sredstva po ovom osnovu u prethodnoj godini.


4. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu
Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta:
1. aktuelni izvod iz sudskog registra društava,
2. uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj),
3. spesimen potpisa iz banke lica odgovornih za finansije,
4. dokaz da nije pod stečajem ili likvidacijom,
5. dokaz da pravno lice nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u razdoblju od pet godina,
6. dokaz da nema obaveza u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO i zdravstveno osiguranje) zaključno sa mjesecom maj 2022. godine,
7. dokaz da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza (indirektni i direktni porezi) zaključno sa mjesecom maj 2022. godine,
8. lista osiguranih lica izdatu od nadležne porezne ispostave,
9. dokaz da je objekat koji je predmet prijave na Javni poziv uplanjen (kopija katastarskog plana ili posjedovni list ili ZK izvadak) ili dokaz da je pokrenut postupak legalizacije – odnosi se na projekte koji se tiču zamjene vanjske stolarije, oblaganje zidova sa termoizolacijom, zamjena krova sa termoizolacijom i sl.,
10. izjava podnosioca prijave da ukoliko projekat bude odobren od strane Ministarstva, a odnosi se na kapitalna ulaganja u energijsku efikasnost – zamjena vanjske stolarije, oblaganje zidova sa termoizolacijom, zamjena krova sa termoizolacijom obezbijediti nadzor nad građenjem od strane pravne osobe registrirane za poslove projektiranja i/ili građenja,
11. izjava podnosioca prijave da ukoliko projekat bude odobren od strane Ministarstva, da sredstva Ministarstva se neće trošiti na kompenzacije ili cesije i da se neće trošiti za transakcije roba, usluga ili radova fizičkim osobama i
12. projekat (ovjeren i potpisan od strane podnosioca) – razrađen po stavkama iz tačke 3. Javnog poziva.


Dokumenti navedeni pod 1., 4., 5., 6.,7. i 9. ne mogu biti stariji od tri mjeseca od dana objave javnog konkursa. Dokument naveden pod 8. ne može biti stariji od jednog mjeseca od dana objave javnog konkursa. Svi dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji od nadležnog organa (općina/grad ili notar).


5. Osnovni kriteriji odabira
Osnovni kriteriji odabira za privredna društva u privatnom vlasništvu su:
- oblast zaštite okolice (do 20 bodova),
- rok realizacije projekta (do 20 bodova),
- sufinansiranje projekta (do 30 bodova) i
- efekat realiziranja projekta na okoliš i stanovništvo (do 30 bodova).


6. Vrednovanje projekta
Prijedlog raspodjele sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu daje komisija imenovana od strane ministra.


7. Opće odredbe
Privredna društva u privatnom vlasništvu imaju pravo na Javni konkurs prijaviti jedan projekat. Maksimalni iznos koji se privrednom društavu u privatnom vlasništvu može odobriti za projekat je 30.000 KM.


Prijave se predaju na adresu:
Tuzlanski kanton
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Pisarnica Vlade TK (Fra Grge Martića br. 8, Tuzla),
(sa naznakom: „ZA JAVNI KONKURS PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU– NE OTVARATI")


Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama. Javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društavima u privatnom vlasništvu zajedno sa propisanim obrascem iz tačke 3. javnog konkursa će biti objavljen i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prilog:

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15