Obavještenje o davanju na uvid Elaborata o određivanju granice vodnog dobra na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 5a. stav (2) Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 26/09 i 65/20), daje slijedeće:

OBAVJEŠTENJE
o davanju na uvid Elaborata o određivanju granice vodnog dobra
na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Gradsko Pravobranilaštvo Grada Tuzla obratio se ovom Ministarstvu dana 29.12.2020. godine tražeći promjenu statusa nekretnina, odnosno prestanak vodnog dobra za parcelu označenu kao k.č. broj: 1501/1 parcelu označenu kao k.č. broj: 1515/7 k.o. TuzlaIV (stari premjer) i parcelu k.č. broj: 226/4 k.o. SP Husino (stari premjer) iz razloga neslaganja upisa i stvaranja preduslova za nastavak postupka na sistemskom ažuriranju podataka o nekretninama katstra i zemljišne knjige (harmonizacija), napominjući da sve navedene parcele na terenu predstavljaju staro napušteno korito rijeke Jale s obzirom na činjenicu da je na lokalitetu navedenih parcela davne 1970. godine izvršena regulacija sadašnjeg korita rijeke Jale.

Ovim putem obavještavamo zainteresiranu javnost da je Geodetski elaborat o utvrđivanju granica vodnog dobra rijeke Jale i prestanak pripadnosti čestica javnom vodnom dobru, urađen od strane pravnog lica GEOTIM d.o.o. Tuzla, maja 2021. godine, a za koji je nakon izvršenog detaljnog pregleda od strane Službe za geodetske i imovinsko - pravne poslove Grada Tuzla utvrđeno da je urađen u skladu sa Pravilnikom o snimanju detalja ("Službeni list SRBiH", broj: 4/91), objavljen na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove obavijesti, dati usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ul. Rudarska broj 57., 75 000 Tuzla.


 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna