Konkurentski zahtjev za nabavku usluge nadzora nad izradom šumskoprivrednih osnova za Š.P.P. “MAJEVIČKO” I Š.P.P. “VLASENIČKO”

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu Zakona o javnim nabavkama i Plana nabavki za 2015 godinu, objavljuje sljedeći konkurentski zahtjev:

 

 NABAVKU USLUGE NADZORA NAD IZRADOM ŠUMSKOPRIVREDNIH OSNOVA ZA Š.P.P. "MAJEVIČKO" I Š.P.P. "VLASENIČKO".

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 37. stav (1) Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 4/06, 8/10 i 81/14), Odluke o osnivanju lovišta na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/12 i 8/15) i Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sportsko-privrednih lovišta u zakup, te načina vrednovanja ponuda za dodjelu lovišta na korištenje na području Tuzlanskog kantona broj:04/1-12-26-20357/15 od 01.09.2015. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisuje|

J A V N I  P O Z I V
za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015.godinu

Kod izrade Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Program) Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva suočilo se sa velikim brojem neriješenih zahtjeva koji su pristigli po osnovu Programa novčanih podrški iz 2014 godine („Službene novine F
BiH" broj: 44/14, 52/14 i 104/14) i u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F
BiH" broj: 60/14 i 75/14) i Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanju novčane podrške po modelu ostalih vrsta novčanih podrški u poljoprivredi („Službene novine
Federacije BiH" broj 71/14 i 89/14).

S obzirom da je iznos sredstava za mjere iz Programa novčanih podrški za 2014.godinu bio nerealno uvećan, isti je imao za posljedicu veliki broj nerealizovanih
zahtjeva. Imajući ovo u vidu, Ministarstvo se opredijelilo za umanjenje iznosa novčanih podrški za najveći broj mjera kao i odabir prioritetnih proizvodnji koje će biti
predmet novčanih podrški u ovoj godini. 

Pored toga, vodilo se računa i o sljedećem:
- preuzetim obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP-a) vezano za prilagoĎavanje praksi u voĎenju poljoprivredne politike prema
modelu Zajedničke poljoprivredne politike EU, 
- aktivnostima koje su predviĎene u Programu rada Vlade Federacije BiH za mandatni period 201 5-2018.godina,
- slijedeći odredbe Zakona o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH", br. 88/07,04/10, 27/12 i 7/13), kojima se definiraju mjere poljoprivredne
politike,
- postupajući u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH", broj 42/10),
- uvažavajući izdvajanja sredstava za podrške proizvodnji u zemljama okruženja,
- principima Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015-2019 (Odluka Parlamenta F BiH, broj: 01,02-24-1 -780/15 od 08. 06.
2015. godine)
- rezultatima analize realizacije novčane podrške u proteklom periodu, donosimo Program kako slijedi.

 


 

 

 

Konkurs za ustupanje na korišćenje ribolovnih područja i dijelova ribolovnih područja na području Tuzlanskog kantona

 

Na osnovu člana 5,. 6., 7. i 8. Zakona o slatkovodnom ribarstvu («Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 64/04), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna