Obavještenje o davanju na uvid Elaborata o određivanju granice vodnog dobra na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 5a. stav (2) Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 26/09 i 65/20), daje slijedeće:

OBAVJEŠTENJE
o davanju na uvid Elaborata o određivanju granice vodnog dobra
na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Gradsko Pravobranilaštvo Grada Tuzla obratio se ovom Ministarstvu dana 29.12.2020. godine tražeći promjenu statusa nekretnina, odnosno prestanak vodnog dobra za parcelu označenu kao k.č. broj: 1501/1 parcelu označenu kao k.č. broj: 1515/7 k.o. TuzlaIV (stari premjer) i parcelu k.č. broj: 226/4 k.o. SP Husino (stari premjer) iz razloga neslaganja upisa i stvaranja preduslova za nastavak postupka na sistemskom ažuriranju podataka o nekretninama katstra i zemljišne knjige (harmonizacija), napominjući da sve navedene parcele na terenu predstavljaju staro napušteno korito rijeke Jale s obzirom na činjenicu da je na lokalitetu navedenih parcela davne 1970. godine izvršena regulacija sadašnjeg korita rijeke Jale.

Ovim putem obavještavamo zainteresiranu javnost da je Geodetski elaborat o utvrđivanju granica vodnog dobra rijeke Jale i prestanak pripadnosti čestica javnom vodnom dobru, urađen od strane pravnog lica GEOTIM d.o.o. Tuzla, maja 2021. godine, a za koji je nakon izvršenog detaljnog pregleda od strane Službe za geodetske i imovinsko - pravne poslove Grada Tuzla utvrđeno da je urađen u skladu sa Pravilnikom o snimanju detalja ("Službeni list SRBiH", broj: 4/91), objavljen na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove obavijesti, dati usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ul. Rudarska broj 57., 75 000 Tuzla.


 

 

Obavještenje o davanju na uvid Elaborata o određivanju granice vodnog dobra na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 5a. stav (2) Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 26/09 i 65/20), daje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE
o davanju na uvid Elaborata o određivanju granice vodnog dobra na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

 

 

Gradsko Pravobranilaštvo Grada Gračanica obratio se ovom Ministarstvu dana 12.03.2020. godine zahtjevom za određivanje granice vodnog dobra za vodotok II kategorije - potok Rijeka Stjepan Polju u dužini od približno 290 m.

Ovim putem obavještavamo zainteresiranu javnost da je Elaborat o utvrđivanju granica vodnog dobra potoka Rijeka u Stjepan Polju, iz aprila 2021. godine, urađen od strane pravnog lica GEOTIM d.o.o. Tuzla, a za koji je nakon izvršenog detaljnog pregleda od strane Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko - pravne poslove Grada Gračanica utvrđeno da je urađen u skladu sa članom 188. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SRBiH", broj: 22/84, 12/87 i 25/90), objavljen na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove obavijesti, dati usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ul. Rudarska broj 57., 75 000 Tuzla.

Konkurs za ustupanje na korišćenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovne zone na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 5,. 6., 7. i 8. Zakona o slatkovodnom ribarstvu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 64/04), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e


KONKURS

za ustupanje na korišćenje ribolovnih područja,
dijelova ribolovnih područja i ribolovne zone na području Tuzlanskog kantona

I

Raspisuje se Konkurs za ustupanje na korišćenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovne zone na području Tuzlanskog kantona, na period od deset /10/ godina.

 

Konkursom su obuhvaćena sljedeća ribolovna područja, dijelovi ribolovnih područja i ribolovna zona:

1. Ribolovno područje I
- Prvi dio ribolovnog područja I - Kladanj
- Treći dio ribolovnog područja I - Kalesija
- Peti dio ribolovnog područja I - Tuzla (izuzev Ribolovne zone „Modrac")
- Ribolovna zona „Staro korito rijeke Spreče"
- Sedmi dio ribolovnog područja I - Gračanica
- Osmi dio ribolovnog područja I - Doboj Istok

2. Ribolovno područje II
- Drugi dio ribolovnog područja II - Srebrenik
- Treći dio ribolovnog područja II - Čelić...

Opširnije...

Obavještenje o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja veterinarskim stanicama na području Tuzlanskog kantona na epizootiološkoj jedinci Teočak, Sapna i dijela epizootiološke jedinice Živinice

Članom 18. stav 2. Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", 5/16, u daljem tekstu: Pravilnik), propisano je da „kantonalno ministarstvo na osnovu utvrđene kategorizacije izrađuje grafički prikaz granica područja djelovanja te obavještava veterinarske stanice sa svog epizootiološkog područja o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja".

Shodno gore navedenom pozivamo Veterinarske stanice na području Tuzlanskog kantona da u skladu sa članom 19. Pravilnika, na Obrascu broj: 2 (prilog), podnesu zahtjev za dodjelu područja djelovanja na epizootiološim jedinicama Teočak, Sapna i dijela epizootiološke jedinice Živinice (mjesne zajednice Višća Gornja, Svojat i Lukavica Donja), te prilože traženu dokumentaciju. Prilog ove obavijesti je i Spisak područja djelovanja po općinama.

Opširnije...

Odluka o poništavanju internog oglasa za vozača

Na osnovu člana 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a u vezi sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 04/1-34-016114-3/17 od 04.07.2017. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom, broj: 02/1-34-16114-1/17 od 10.07.2017. godine, broj: 04/1-34-25884/17 od 12.10.2017. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom, broj: 02/1-34-25884/17 od 12.12.2017. godine, broj: 04/1-14-024946/19 od 27.11.2019. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnot Odlukom, broj: 02/1-34-24946/19 od 10.12.2019. godine i broj: 04/1-34-026760/19 od 20.12.2019. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom, broj: 02/1-34-26760/19 od 30.12.2019. godine, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

 

O D L U K U

 o poništavanju internog oglasa

 

 

 

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta, odnosno prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 04/1-34-016114-3/17 od 04.07.2017. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona, Odlukom, broj: 02/1-34-16114-1/17 od 10.07.2017. godine, dala saglasnost, broj: 04/1-34-25884/17 od 12.10.2017. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona, Odlukom, broj: 02/1-34-25884/17 od 12.12.2017. godine, dala saglasnost, broj: 04/1-34-24946/19 od 10.12.2019 godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona, Odlukom, broj: 02/1-34-24946/19 od 10.12.2019. godine, dala saglasnost i broj: 04/1-34-026760/19 od 20.12.2019. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona, Odlukom, broj: 02/1-34-26760/19 od 30.12.2019 godine, dala saglasnost Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, o b j a v lj u j e

I N T E R N I  O G L A S
za popunu upražnjenog radnog mjesta, odnosno prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odjeljenje vodoprivrede, šumarstva i ekonomsko – finansijskih i općih poslova, Odsjek ekonomsko – finansijskih i općih poslova

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna