Poništenje i objava konkursa za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 19. Zakona o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK, člana 31.Pravila JU Direkcija regionalnih cesta TK, Odluke o potrebi primanja u radni odnos broj 04-34-261/16 od 14.07.2016. godine, Odluke o davanju saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-18280/16 od 09.08.2016. godine, Odluke o poništenju javnog konkursa i ponovnom objavljivanju javnog konkursa za poziciju Savjetnik za saobraćaj i zaštitu cesta, direktor Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje:

 

Poništenje dijela javnog konkursa za prijem u radni odnos

 

Poništava se dio javnog konkursa objavljenog u dnevnim listovima „Oslobođenje" i „Avaz" i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona dana 06.10.2016. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

 

1. Savjetnik za saobraćaj i zaštitu cesta                             1 izvršilac,

 

Direktor Direkcije regionalnih cesta TK, istovremeno objavljuje:

 

K O N K U R S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

1. Savjetnik za saobraćaj i zaštitu cesta                           1 izvršilac

 

USLOVI:

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- Stručna sprema: VSS-VII, završen saobraćajni fakultet, 240 ETC,
- Radno iskustvo: najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci,
- Posebni uslovi: poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije, položen stručni ispit. Ako kandidat nema položen stručni ispit dužan je položiti stručni ispit u roku od 6 mjeseci od dana stupanja u radni odnos".

 

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

- Kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta,
- Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu stručne spreme,
- Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci koje je stečeno nakon sticanja traženog stepena i smjera stručne spreme,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je kandidat položio stručni ispit,
- Dokaz o poznavanju rada na računaru,
- Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole,
- Uvjerenje o državljanstvu izdato nakon 17.06.2013.godine,
- Izjavu da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavljaju smetnje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 godina prije objavljivanja ovog Konkursa ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
- Izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta na koje
aplicira, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
- Izjavu da nije podignuta optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj
Jugoslaviji ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara.
Uz prijavu na Konkurs, kandidat može pružiti i dokaze za rangiranje po kriteriju: ''Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica'' i to:
- rješenje na snazi kojim je priznato pravo na ličnu ili porodičnu invalidninu, izdato od
Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
- rješenje na snazi kojim je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida, izdato od
Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
- rješenje na snazi kojim je priznato pravo na mjesečno novčano primanje dobitniku ratnog priznanja i odlikovanja, odnosno članu njegove porodice, izdato od Općinske
službe za boračko-invalidsku zaštitu;
- uvjerenje o učešću u oružanim snagama, izdato od Odjeljenja odbrane prema
mjestu prebivališta.


Uz dokaze za rangiranje po kriteriju: ''Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica''kandidati su dužni priložiti i:

- uvjerenje da je kandidat nezaposleno lice koje se nalazi na evidenciji Službe za
zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
- izjavu kandidata da mu radni odnos nije prestao njegovom krivicom i da po
prestanku radnog odnosa nije ostvario pravo na otpremninu, ovjerenu kod
nadležnog općinskog oragana ili notara;
- dokaz Federalnog Zavoda PIO/MIO da kandidat ne ostvaruje pravo na porodičnu penziju;
- dokaz da je kandidat član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja/ratnog vojnog invalida/ dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja/demobiliziranog branitelja.


Dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica :

- da je kandidat član porodice šehida, poginulog, umrlog- dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na porodičnu invalidninu izdatu od općinske službe za boračko invalidsku zaštitu;
- da je kandidat ratni vojni invalid dokazuje se Rješenjem o priznatom svojstvu
ratnog vojnog invalida izdatom od Općinska služba za boračko invalidsku zaštitu
- da je kandidat dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja izdato od Općinska služba za boračkoinvalidsku zaštitu;
- da je kandidat demobilisani branioci dokazuje se Uvjerenjem o učešću u oružanim snagama izdato od strane Odjeljenje odbrane prema mjestu prebivališta;
- da je kandidat član uže porodice:
a) ratnog vojnog invalida
b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja
c) demobilisanog branioca
dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na:
a) invalidninu
b) mjesečni novčani dodatak
c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama
izdatu od strane Općinska služba za boračkoinvalidsku zaštitu Odjeljenje odbrane prema mjestu prebivališta;


Kandidat može pružiti dokaz o pripadnosti Partriotskoj ligi Bosne i Hercegovine i nastavljenom kontinuitetu u oružanim snagama Armije Republike Bosne i Hercegovine, te dokaz da je član uže porodice istog.

Prijavu na Konkurs i kraću biografiju kandidat je dužan svojeručno potpisati.

Traženi dokazi iz Konkursa moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Odabir kandidata za zasnivanje radnog odnosa vrši se na osnovu rang liste koja sadrži bodove kandidata ostvarene na prethodnoj provjeri radnih sposobnosti i bodove po kriteriju ''pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica''.

Sa izabranim kandidatom po ovom Konkursu zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.
Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove kojim dokazuju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje zaključuju ugovor o radu.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:


- JAVNA USTANOVA DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA na adresu Albina Herljevića broj 43, 75000 Tuzla, sa naznakom ''Prijava na Konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za poziciju Savjetnik za saobraćaj i zaštitu cesta"


Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs će biti objevljen u dnevnom listu ''Oslobođenje'' i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Na osnovu člana 19. Zakona o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK, člana 31.Pravila JU Direkcija regionalnih cesta TK, Odluke o potrebi primanja u radni odnos broj 04-34-261/16 od 14.07.2016. godine, Odluke o davanju saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-18280/16 od 09.08.2016. godine, Odluke o poništenju javnog konkursa i ponovnom objavljivanju javnog konkursa za poziciju Savjetnik za saobraćaj i zaštitu cesta, direktor Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje:

 

Poništenje dijela javnog konkursa za prijem u radni odnos

 

Poništava se dio javnog konkursa objavljenog u dnevnim listovima „Oslobođenje" i „Avaz" i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona dana 06.10.2016. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

 

1. Savjetnik za saobraćaj i zaštitu cesta                             1 izvršilac,

 

Direktor Direkcije regionalnih cesta TK, istovremeno objavljuje:

 

K O N K U R S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

1. Savjetnik za saobraćaj i zaštitu cesta                           1 izvršilac

 

USLOVI:

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- Stručna sprema: VSS-VII, završen saobraćajni fakultet, 240 ETC,
- Radno iskustvo: najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci,
- Posebni uslovi: poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije, položen stručni ispit. Ako kandidat nema položen stručni ispit dužan je položiti stručni ispit u roku od 6 mjeseci od dana stupanja u radni odnos".

 

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

- Kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta,
- Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu stručne spreme,
- Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci koje je stečeno nakon sticanja traženog stepena i smjera stručne spreme,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je kandidat položio stručni ispit,
- Dokaz o poznavanju rada na računaru,
- Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole,
- Uvjerenje o državljanstvu izdato nakon 17.06.2013.godine,
- Izjavu da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavljaju smetnje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 godina prije objavljivanja ovog Konkursa ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
- Izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta na koje
aplicira, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
- Izjavu da nije podignuta optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj
Jugoslaviji ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara.
Uz prijavu na Konkurs, kandidat može pružiti i dokaze za rangiranje po kriteriju: ''Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica'' i to:
- rješenje na snazi kojim je priznato pravo na ličnu ili porodičnu invalidninu, izdato od
Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
- rješenje na snazi kojim je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida, izdato od
Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
- rješenje na snazi kojim je priznato pravo na mjesečno novčano primanje dobitniku ratnog priznanja i odlikovanja, odnosno članu njegove porodice, izdato od Općinske
službe za boračko-invalidsku zaštitu;
- uvjerenje o učešću u oružanim snagama, izdato od Odjeljenja odbrane prema
mjestu prebivališta.


Uz dokaze za rangiranje po kriteriju: ''Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica''kandidati su dužni priložiti i:

- uvjerenje da je kandidat nezaposleno lice koje se nalazi na evidenciji Službe za
zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
- izjavu kandidata da mu radni odnos nije prestao njegovom krivicom i da po
prestanku radnog odnosa nije ostvario pravo na otpremninu, ovjerenu kod
nadležnog općinskog oragana ili notara;
- dokaz Federalnog Zavoda PIO/MIO da kandidat ne ostvaruje pravo na porodičnu penziju;
- dokaz da je kandidat član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja/ratnog vojnog invalida/ dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja/demobiliziranog branitelja.


Dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica :

- da je kandidat član porodice šehida, poginulog, umrlog- dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na porodičnu invalidninu izdatu od općinske službe za boračko invalidsku zaštitu;
- da je kandidat ratni vojni invalid dokazuje se Rješenjem o priznatom svojstvu
ratnog vojnog invalida izdatom od Općinska služba za boračko invalidsku zaštitu
- da je kandidat dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja izdato od Općinska služba za boračkoinvalidsku zaštitu;
- da je kandidat demobilisani branioci dokazuje se Uvjerenjem o učešću u oružanim snagama izdato od strane Odjeljenje odbrane prema mjestu prebivališta;
- da je kandidat član uže porodice:
a) ratnog vojnog invalida
b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja
c) demobilisanog branioca
dokazuje se Rješenjem o priznatom pravu na:
a) invalidninu
b) mjesečni novčani dodatak
c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama
izdatu od strane Općinska služba za boračkoinvalidsku zaštitu Odjeljenje odbrane prema mjestu prebivališta;


Kandidat može pružiti dokaz o pripadnosti Partriotskoj ligi Bosne i Hercegovine i nastavljenom kontinuitetu u oružanim snagama Armije Republike Bosne i Hercegovine, te dokaz da je član uže porodice istog.

Prijavu na Konkurs i kraću biografiju kandidat je dužan svojeručno potpisati.

Traženi dokazi iz Konkursa moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Odabir kandidata za zasnivanje radnog odnosa vrši se na osnovu rang liste koja sadrži bodove kandidata ostvarene na prethodnoj provjeri radnih sposobnosti i bodove po kriteriju ''pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica''.

Sa izabranim kandidatom po ovom Konkursu zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.
Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove kojim dokazuju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje zaključuju ugovor o radu.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:


- JAVNA USTANOVA DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA na adresu Albina Herljevića broj 43, 75000 Tuzla, sa naznakom ''Prijava na Konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za poziciju Savjetnik za saobraćaj i zaštitu cesta"


Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs će biti objevljen u dnevnom listu ''Oslobođenje'' i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna