Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme

Javno preduzeće Radio televizija Tuzlanskog kantona
ulica Mije Keroševića 20
75000 Tuzla

Na osnovu člana 39. Statuta ("Službene novine TK", br. 12/17 ), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj: 11/04-3331-1/20 od 06/03/2020. godine, objavljuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na određeno vrijeme


Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period od dvadesetčetiri mjeseca, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:
1. Novinar, jedan izvršilac, 24 mjeseca,
2. Samostalni komercijalista, jedan izvršilac, 24 mjeseca,
3. Montažer, jedan izvršilac, 24 mjeseca,
4. Grafička obrada - rukovalac, dva izvršioca, 24 mjeseca,
5. Kamerman, dva izvršioca, 24 mjeseca,
6. Tehničar - montažer u radiju, jedan izvršilac, 24 mjeseca,
7. Domar, jedan izvršilac, 24 mjeseca.


Opis poslova pod rb 1. (Novinar)
Svakodnevno učestvuje u planiranju i realizaciji programskih sadržaja u redakciji u kojoj je angažovan, predlaže teme i vodi značajne direktne prenose i složenije emisije, pruža pomoć mlađim kolegama - pripravnicima, radi po nalogu urednika programa u kojem je angažovan, odgovoran za kvalitet urađenog posla, te poštivanje profesionalnih i zakonskih normi, za svoj rad neposredno odgovara uredniku programa u kojem je angažovan.


Opis poslova pod rb 2. (Samostalni komercijalista)
Priprema i predlaže rukovodiocu Službe plan obrade tržišta, priprema sedmične planove obilaska tržišta i izvještaje o obavljenom poslu, komunicira sa klijentima i nudi im usluge Preduzeća, analizira i predlaže mjere za poboljšanje u radu, učestvuje u izradi cjenovnika usluga, odgovoran je za gore navedene poslove, odgovara za zakonit rad, radi i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe, za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.


Opis poslova pod rb 3. (Montažer)
Montira priloge, spotove, reklame, emisije i druge sadržaje, presnimava i umnožava materijal, evidentira i predaje u arhivu montirani materijal, kontroliše ispravnost opreme u montaži, kontroliše kvalitet montiranog materijala, po potrebi radi i ostale poslove u realizaciji, odgovoran je za gore navedene poslove, kao i za materijalno-tehnička sredstva, za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.


Opis poslova pod rb 4. (Grafička obrada - rukovalac)
Radi kompjutersku grafiku, titlovanje materijala, grafičku obrada priloga i emisija, izradu najavnih i odjavnih špica, kompletnu obradu audio-video zapisa, učestvuje u snimanju i direktnim prijenosima na terenu, po potrebi radi i ostale poslove u realizaciji i emitovanju programa, odgovoran je za gore navedene poslove, kao i za materijalno-tehnička sredstva, za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.


Opis poslova po rb 5. (Kamerman)
Obavlja snimanja i direktne prijenose u studiju i na terenu, (sa i bez reportažnih kola), kontroliše ispravnost kamere i prateće opreme, vodi evidenciju snimljenog materijala i predaje ga u arhivu, kontroliše kvalitet snimljenog materijala, u slučaju potrebe učestvuje u sređivanju enterijera studija, odgovoran je za gore navedene poslove, kao i za materijalno-tehnička sredstva, za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe i direktoru.


Opis poslova pod rb 6. (Tehničar/montažer u radiju)
Radi u studiju i montaži Radija, realizira radio program, snima, montira, obrađuje, presnimava i arhivira radio priloge i emisije, kontroliše ispravnost uređaja u realizaciji i montaži Radija, odgovoran je za gore navedene poslove, kao i za materijalno-tehnička sredstva, za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.


Opis poslova pod rb 7. (Domar)
Svakodnevno kontroliše sve instalacije i uređaje iz svog djelokruga rada, otklanja manje kvarove, daje inicijativu za pokretanje naloga, narudžbi i slično za potrebe održavanja, obezbjeđuje potrebne materijale i sredstva za normalno i nesmetano odvijanje poslova, sa rukovodicem Službe organizuje i nadzire rad čistačica i zaposlenika na održavanju kruga, obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodica, za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.


Opšti uslovi

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte uslove kako slijedi:
a) da su državljani BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte)
b) da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat)


Posebni uslovi
Kandidati koji se prijavljuju za poslove pod rb 1. moraju ispunjavati posebne uslove kako slijedi:
a) Visoka stručna sprema ili Viša stručna sprema (VSS ili VŠS) - društvenog smjera (dokaz: diploma o stečenoj visokoj/višoj stručnoj spremi - ovjerena kopija)
b) da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva - (dokaz Potvrda ili Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od strane poslodavca orginal ili ovjerena kopija - datum ovjere ne stariji od 90 dana)


Kandidati koji se prijavljuju za poslove pod rb 2. moraju ispunjavati posebne uslove kako slijedi:
a) Visoka stručna sprema (VSS) - društvenog ili tehničkog smjera (dokaz: diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi - ovjerena kopija)
b) da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva - (dokaz Potvrda ili Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od strane poslodavca orginal ili ovjerena kopija - datum ovjere ne stariji od 90 dana)


Kandidati koji se prijavljuju za poslove pod rb 3. moraju ispunjavati posebne uslove kako slijedi:
a) Srednja stručna sprema (SSS) - društvenog ili tehničkog smjera (dokaz: diploma o stečenoj srednjoj stručnoj spremi - ovjerena kopija)
b) da ima najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva - (dokaz Potvrda ili Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od strane poslodavca orginal ili ovjerena kopija - datum ovjere ne stariji od 90 dana)


Kandidati koji se prijavljuju za poslove pod rb 4. 5. 6. i 7. moraju ispunjavati posebne uslove kako slijedi:
a) Srednja stručna sprema (SSS) - društvenog ili tehničkog smjera (dokaz: diploma o stečenoj srednjoj stručnoj spremi - ovjerena kopija)
b) da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva - (dokaz Potvrda ili Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od strane poslodavca orginal ili ovjerena kopija - datum ovjere ne stariji od 90 dana)


Napomena: Za radna mjesta nije predviđen probni rad.

Kandidati su dužni uz prijavu (obavezan PRIJAVNI OBRAZAC), koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju uslova traženih konkursom, u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijavni obrazac se može preuzeti sa web stranice www.rtvtk.ba ili lično u prostorijama JP RTV TK.

Kandidat, pored tražene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 i 5/14), i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.


O datumu, vremenu i mjestu održavanja testiranja (praktični dio) i intervjua, kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni pismenim putem (isključivo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i dostave uredne i blagovremene prijave).
Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, te o daljoj proceduri neće biti pisanim putem obaviješten.


Izabrani kandidati su dužni najkasnije u roku od osam dana od dana prijema obaviještenja o rezultatima konkursa dostaviti Ljekarsko ujerenje koje ne smije biti starije od 3 mjeseci, a kojim dokazuju da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.


Prijave na konkurs sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: JP RTV TK d.o.o. Tuzla, Ulica Mije Keroševića br. 20, Tuzla 75000 uz naznaku:

"PRIJAVA NA JAVNI KONKURS U JP RTV TK D.O.O."


Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna