Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj: 10/18) i člana 78. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 23/21 i 8/22), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 P R O G R A M

raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2022. godinu

 

 

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u školama

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona ili školama nad kojima je Skupština Tuzlanskog kantona iskazala javni interes.

Riječ je o Javnom pozivu za prijem 50 kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika u osnovnim i srednjim školama, a nisu pripadnici ili članovi porodice neke od boračkih kategorija u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca ili članova njihovih porodica.

Opširnije...

Javni poziv za učešće u „Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2022“

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH" broj: 41/01, 22/05 I 9/08), Projektom sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2022. Odlukama Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, broj: 01/1-45-3133/22 SD od 30.05.2022., i Sporazuma o međusobnoj saradnji, potpisanog između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) broj: 06-45-5036/22 od 03.08.2022. godine, Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) broj: 15/1-11-16339-22 od 20.07.2022. godine i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 01-30-3-530/22 od 04.07.2022. godine, objavljuje se:


J A V N I   P O Z I V

za učešće u „Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2022"

(1) Za realizaciju Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2022, planirana su sredstva u iznosu od 850.000,00 KM, od kojih 500.000,00 KM obezbjeđuje Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja TK, a 350.000,00 KM Federalni zavod za zapošljavanje...

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA DODJELE PODRUČJA DJELOVANJA VETERINARSKIM STANICAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

O B A V J E Š T E NJ E
O POKRETANJU POSTUPKA DODJELE PODRUČJA DJELOVANJA VETERINARSKIM STANICAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA NA DIJELU EPIZOTIOLOŠKE JEDINICE LUKAVAC (mjesna zajednica Smoluća)

Članom 18. stav 2. Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", 5/16, u daljem tekstu: Pravilnik), propisano je da „kantonalno ministarstvo na osnovu utvrđene kategorizacije izrađuje grafički prikaz granica područja djelovanja te obavještava veterinarske stanice sa svog epizootiološkog područja o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja"...

Opširnije...

Odluka o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona -prečišćen tekst, ("Sl.novine TK", broj: 10/18, Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj: 2/06 i 15/11), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-11-2217/22 od 15. 03. 2022. godine Vlade Tuzlanskog kantona, Odluke o izmjenama Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu "Podrška povratku prognanih lica" broj: 02/1-11-2217/22 od 06. 06. 2022. godine i Odluke o izmjenama Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica" broj: 02/1-11-2217/22 od 29. 07. 2022. godine, Komisija za odabir i predlaganje korisnika imenovana Rješenjem Ministra za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, Komisije 1 za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" br: 09/1-04-14429/22 od 26. 04. 2022. godine, donijela je:

 

Odluku o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica"

 

 

Napomena: Odluka je objavljena u dnevnom listu Večernji list BH doo Mostar dana 10.08.2022. godine.

 

PRELIMINARNA LISTA PRIVREDNIH SUBJEKATA ČIJI PROJEKTI ĆE BITI PREDMET SUFINANSIRANJA OD STRANE MINISTARSTVA

Na osnovu tačke 6. Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022.godinu, a u vezi sa Odlukom Vlade o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma broj 02/1-18-12866/22 od 06.06.2022.godine i Rješenja Ministarstva o imenovanju Komisije za odabir projekata iz Programa sufinansiranja razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona broj 05-1-18-017248/22 od 25.07.2022.godine i broj 05-1-18-017248-1/22 od 25.07.2022.godine, Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

1. PRELIMINARNU LISTU PRIVREDNIH SUBJEKATA ČIJI PROJEKTI ĆE BITI PREDMET SUFINANSIRANJA OD STRANE MINISTARSTVA...

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15