Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JAVNI POZIV ZA ODABIR GRANT SREDSTAVA "PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2013.GODINU

Na osnovu Odluke o utvrdjivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog Kantona za 2013. godinu sa pozicije 21010006 - «Podrška razvoju Kantona» broj:02/1-14-20763/13 od 25.09.2013. godine, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e

J A V N I P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2013. godinu

Opširnije...

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U II PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i 9/13), tačke II Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-12795-3/13 od 02.07.2013. godine i broj:02/1-14-22540/13 od 08.10.2013. godine, Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, broj:01-34-323-2/13 od 09.10.2013. godine i broj:15/1-14-12795-4/13 od 09.10.2013. godine koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u II Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA SA POZICIJE ''PODRŠKA POVRATKU PROGNANIH LICA''

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IVa stav 3. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001-''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine i Odluke o dopuni Odluke broj: 02/1-14-13699/13 od 25.09.2013. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljujeJ A V N I P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA ZA RASPODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA OBAVLJENE TEHNIČKE PREGLEDE U IZNOSU OD 25.000,000 KM

Na osnovu člana 29. tačka 23., a u vezi sa članom 38. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 7/13), a u vezi sa članom 3. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju uslova i kriterija, načina i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj:02/1-27-15523-1/13 od 04.10.2013. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisujeJ A V N I P O Z I V
za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade
za obavljene tehničke preglede u iznosu od 25.000,00 KM

 

Opširnije...

DOPUNA KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Na osnovu člana 15. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kanton", broj: 6/12 i 9/13) , a u vezi sa tačkom II Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-12795-3 /13 od 02.07.2013. godin i broj:02/1-14-22540/13 od 08.10.2013. godine Ministar za boračka pitanja utvrđuje


                                                                                     DOPUNU KONAČNE LISTE
                                                                            kandidata za obavljanje pripravničkog staža

Opširnije...

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA ZA ODRŽIV POVRATAK

Na osnovu člana 15. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), člana 25. stav 1. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK-a", broj: 2/06 i 15/11), Odluke, Vlade TK-a, o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001 – «Podrška povratku prognanih lica» Br.02/1-14-13699/13 od 22.07.2013.godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i

O D L U K U

o izboru korisnika sredstava za održiv povratak po osnovu LOT 1. Transferi neprofitnim organizacijama i LOT 2. Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15