Kada cete poslati inspekciju za rad u salon kozmeticiki Art of Nails u Tuzli?

Vaše ime: Milena
Vaše pitanje: Kada cete poslati inspekciju za rad u salon kozmeticiki Art of Nails u Tuzli, ulica Prekinute mladosti br. 10 koji vec godinu i pol radi na crno, a vi sjedite i prolazite pored takvih objekata kao da ne postoje a tu 4 djevojke rade na crno bez ikakvih doprinosa. Vlasnica salona Gordana Jozic. Molim hitan postupak i odgovor na moje pitanje.

 

Resor: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Odgovor: Poštovana,
Kontrola ART of NAILS d.o.o. Tulza vršena je u dva navrata i to 21.03. 2011. godine (kantonalni inspektor rada i kantonalni tržišni inspektor) i 24.03.2011. godine (katonalni inspektor rada i kantonalni inspektor zaštite naradu), a ni u jednom slučaju nisu zatečeni zaposlenici na crno. Poslodavac ART of NAILS d.o.o. Tulza djelatnost obavlja putem jedne poslovne jedinice - Kozmetički salon u Tuzli u ulici Prekinute mladosti broj 10 i ima direktora i jednog zaposlenika u radnom odnosu. Do 10.03.2011. godine poslodavac je u radnom odnosu imao još dva zaposlenika. Poslodavac je podnio nositelju osiguranja prijavu osiguranja i odjavu osiguranja za zaposlenike. Inspektoru predočene odjave (obrazac JS31100) zaposlenika. Nakon sprovedenog inspekcijskog nadzora, a na osnovu člana 218. i 219. stav 1. i stav 3. Zakona o upravnom postupku („Sl. novine F BiH", broj 2/98 i 48/99) kantonalni inspektor rada donio je zaključak o obustavi inspekcijskog nadzora kod ART of NAILS d.o.o. TUZLA iz razloga što je u inspekcijskoj kontroli utvrđeno uredno stanje, te ne postoji potreba za dalje vođenje upravnog postupka.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna