Saziv 1. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
1. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 06.08.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. i 2. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

 

3. Razmatranje Informacije o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora;
Obrađivač: Komisija za koncesije

 

4. Razmatranje Informacije o aktivnostima Udruženja za razvoj NERDA za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Udruženje za razvoj NERDA

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" - namjenska sredstva za realizaciju Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec juli 2019. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec juli 2019. godine.
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi Manifestacija" Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli "Medicus";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" na ime troškova organizacije Zajedničkog 5. Kongresa infektologa i 2. Kongresa mikrobiologa BiH 2019. sa međunarodnim učešćem;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Radne grupe za izradu Analize realizacije Programa i revidiranje Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja;
Obrađivač: Ured Vlade

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa dostavljanjem izvještaja o radu za period I-VI 2019. godine.
Obrađivač: Premijer Kantona

 

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna