Saziv 19. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona


S A Z I V A
19. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati

u utorak 10.12.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice


Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Udruženju za nutricionizam i dijetetiku Tuzla "Hranom do zdravlja";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Udruženju građana pčelara "Tuzla";
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


5. Razmatranje Informacije o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na Tuzlanskom kantonu i informacija o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o doznačavanju sredstava Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o doznačavanju sredstava Udruženju roditelja djece - osoba sa autizmom "URDOSA" za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


8. Razmatranje i utvrđivanje Nacrta Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o upisu dodatnog broja od 7 studenata na Tehnološkom fakultetu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


10. Razmatranje Mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave u vezi akta Zakonodavno – pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona za tumačenjem odredbe člana 14. Zakona o pravobranilaštvu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnih sredstava sa Ministarstva pravosuđa i uprave na Općinski sud u Srebreniku;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice - Podrška mladima;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za novembar 2019. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za novembar 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


18. Razmatranje prigovora na Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
Obrađivač: Ured Vlade


19. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi zaduženja ministarstava.
Obrađivač: Ured Vlade

 


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna