Saziv 28. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
28. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 28.01.2020. godine sa početkom u 08,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13., 14. i 15. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Tima za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Tim za sprečavanje korupcije Tuzlanskog kantona


4. Razmatranje Godišnjeg programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem i interni premještaj uposlenika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


6. Razmatranje Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Finansijskog plana JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2021. i 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


9. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


10. Razmatranje Izvještaja o stanju, sa okvirnom procjenom potrebnih sredstava za rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog objekta „SODA SO" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


11. Razmatranje Izjašnjenja nadležnih ministarstava na Nacrt projektnog zadatka „Program radova za izradu Studije integralnog upravljanja vodnim resursima sliva rijeke Krivaje";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede


12. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za vremenski period januar-decembar 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH (sredstva na ESCROW računu);
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prijenosu sredstava Dječijem „Selu mira" Turija;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period februar - juni školske 2019/2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU OŠ „Čelić" Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


20. Razmatranje Prigovora na Rješenje o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava JU Osnovna škola "Đurđevik" Živinice sa pozicije "Tekuća rezerva".
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna