Saziv 30. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
30. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 04.02.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izjašnjenja po zahtjevu Gradskog vijeća Srebrenik;
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla


3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2019. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


6. Razmatranje Informacije o projektu zabavnog parka u Lukavcu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstvo poljoprivrede
šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo privrede


7. Razmatranje Informacije o isplatama sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona po osnovu apelacija za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. Razmatranje Informacije o neplaćenim sudskim taksama za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za januar 2020. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za januar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine početnih cijena godišnjih naknada za korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovnih zona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, uvećanju koeficijenata za obračun plaće, utvrđivanju naknade za ishranu u toku rada, te naknade za korištenje godišnjeg odmora za zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Tim Vlade TK za pregovore sa sindikatima i Ministarstvo obrazovanja i nauke


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2020.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


16. Razmatranje mišljenja na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo zdravstva


17. Kadrovska pitanja


18. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

 


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna