Saziv 42. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
42. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 07.05.2020. godine sa početkom u 08,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D


1. Razmatranje Izvještaja o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2019. god.;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

2. Razmatranje Akcionog plana Tuzlanskog kantona za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa "Covid 19";
Obrađivač: Tim za prevenciju korupcije


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi primjene Odluke Centralne banke BiH o privremenim mjerama koje poslovna banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa "COVID-19" na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta TK za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


5. Razmatranje Informacije o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


6. a)Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2019. godinu;

b)Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program o raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencije troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju troškova električne energije u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za ispitivanje uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona za Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


10. Razmatranje Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja JU Osnovna muzička škola Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i i daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Visoka škola IPIA Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla u iznosu od 14.319,00 KM;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla u iznosu od 689,00 KM;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju platnih razreda za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

15. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna