Saziv 43. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A

43. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 12.05.2020. godine sa početkom u 10.00 sati u sali za sjednice


Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D


1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke po Prigovoru izjavljenom na Rješenje o imenovanju direktora Kantonalne uprave za šumarstvo;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke po Prigovoru izjavljenom na Rješenje o imenovanju direktora Poljoprivrednog zavoda;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


5. Kadrovska pitanja.


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna