Saziv 59. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
59. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 08.09.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 57. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP Radio - televizija Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01.-30.06.2020.g.;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

4. Razmatranje Informacije o baznoj stanici BH Telecoma DD Sarajevo - direkcija Tuzla lociranoj na poslovnoj zgradi SODA SO;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa


5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o zaštiti kulturne baštine;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

6. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usklađivanju politika državne službe;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2020/2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u sva naučno - nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa na JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava po Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu - „Podrška povratku prognanih osoba", kao pomoć u rješavanju projekata održivog povratka (5 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama" za 2020. godinu;
Obrađivač: Ured Premijera

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika za mjesec august 2020. godine;


b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec august 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Obrađivač: Ministarstvo finansija

15. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna