Saziv 20. redovne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A
20. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 26.07.2022. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 


1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 16. i 17. redovne i 17. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnih programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2022.god.;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodno pozorište Tuzla

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodno pozorište Tuzla

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli pomoći korisnicima iz robnih rezervi;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi TK

8. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji;
Obrađivač: Ured premijera

10. Razmatranje Inicijative za izmjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022.god.;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Sporazuma o privremenom preuzimanju državnog službenika;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program dodjele sredstava za potrebe integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije – "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa I Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, koeficijenata za obračun plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlene u javnim ustanovama, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Sporazuma za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za državne službenike i namještenike u kantonalnim organima državne službe TK u 2022.;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća u JU Odgojni centar TK;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju Aneksa I Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlenike u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta TK;

e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa I Sporazuma za obračun plaće, najniže plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za policijske službenike Uprave policije MUP-a TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Ministarstvo unutrašnjih poslova TK

19. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem novih uposlenika u radni odnos u kantonalnim organima uprave i drugim kantonalnim institucijama;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva; Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak; Ministarstvo pravosuđa i uprave (općinski sud i JU Odgojni centar TK) i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade (JU BKC Tuzla)

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15