Održana 11.redovna sjednica Vlade TK

Promjena namjene korištenja kreditnih sredstava

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona koja će biti proslijeđena Skupštini TK na donošenje. Saglasnost za zaduženje Tuzlanskog kantona data je od strane Federalnog Ministarstva finansija pod uslovom da se iz sredstava ovog kredita izvrši plaćanje dospjelih neizmirenih obaveza iz osnova vanjskog duga Tuzlanskog kantona.

Zaključkom Vlade Federacije BiH prioritetno je bilo plaćanje obaveza za „Plavu bolnicu"u iznosu 9.050.000,00 KM. Procedura kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona ranije je okončana, potpisan je i realizovan LOT-1 putem zaključenja Ugovora o dugoročnom kreditu sa Novom bankom AD Banja Luka, Filijala Tuzla u iznosu 9.500.000,00 KM i Ugovor o dugoročnom kreditu za LOT-3 u iznosu 5.000.000,00 KM a očekuje se potpisivanje Ugovora za LOT-2 u iznosu 7.000.000,00 KM. Plaćanje obaveze za „Plavu bolnicu" bilo je planirano iz sredstava LOT-2 u iznosu 7.000.000,00 KM i dijela sredstava iz LOT-3 u iznosu 2.050.000,00 KM ali je u međuvremenu došlo do prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona izazvane poplavama, pri čemu je Tuzlanski kanton pretrpio ogromne štete. Zbog toga je Vlada Federacije BiH kantonima, gradovima i općinama sa područja pogođenim poplavama i klizištima u cilju rasterećenja otplata vanjskog duga reprogramirala rokove otplate vanjskog duga na period do četiri godine, odnosno do kraja 2017. godine. Zaduženje Tuzlanskog kantona izvršeno je sa namjenom obezbjeđenja novčanih sredstava za pokriće dijela deficita nastalog do 31.12.2012. godine a po sačinjenom pregledu obaveza od strane Ministarstva finansija u iznosu 21.500.000,00 KM.

 

Odobren dodatni upis u medicinske škole

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o proširenju upisne kvote za upis učenika iz reda boračke populacije. Odlukom je odobreno proširenje upisne kvote za upis učenika iz reda boračke populacije u prvi razred u srednjim medicinskim školana u Tuzli, Živinicama i Gračanici u školskoj 2014/2015. godini koja su ostvarila minimalno 54 boda.

 

Ceste od značaja za TK

 

Vlada TK donijela je Odluku o proglašenju cesta od značaja za Tuzlanski kanton. Cestama od značaja za Tuzlanski kanton proglašene su ceste Lukavica- Klokotnica-spoj sa M 112, Tojšići-Kikači-Vis-Požarnica, Ljubače- Suha, Zelenika-Gojčin-Jelovo Brdo-Kalesija, Stupari-Majdan-granica entiteta (Šekovići), Kladanj-Brataljevići-Milankovići–spoj sa R404. Ove cestovne pravce potrebno je rekonstruisati i popraviti. S obzirom da je nastupila građevinska sezona u kojoj bi se mogli poduzeti radovi, te s obzirom na činjenicu da se izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši po proceduri u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, potrebno je da se ove ceste proglase od značaja za Tuzlanski kanton kako bi se novčana sredstva iz Finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta TK za 2014. godinu mogla usmjeriti u ove cestovne pravce. Vlada je, također, dala saglasnost Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da izdvoji dio sredstava za izvođenje radova na asfaltiranju parking prostora u krugu Međunarodnog aerodroma Tuzla i parkinga neposredno pored ulaza u krug Aerodroma.

 

Umanjenje položajnog dodatka

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na pravilnike o izmjenama i dopunama pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja. Izmjene se odnose na umanjenje za 50 % dijela plaće koji je utvrđen kao položajni dodatak svim direktorima škola. Također je precizirano koje su teške bolesti osnov za isplaćivanje potpore u slučaju teškog oboljenja.
Vlada TK također je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture. Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture usklađen je sa Uredbom o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave. Na ovaj način se precizira koje su teške bolesti osnov za isplaćivanje potpore u slučaju teškog oboljenja.
Vlada TK imenovala je komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2014/15. godini.
Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da pripremi prijedlog dopune pozitivnih listi lijekova Tuzlanskog kantona. Na pozitivne liste lijekova će biti uvršteni lijekovi onih proizvođača koji su tokom provedenih postupaka izrade pozitivnih listi lijekova u 2012.godini ispunjavali opće i posebne kriterije a nisu uvršteni zbog postojanja odredbe Odluke o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Podržane 23 manifestacije

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini. I pored finansijskih problema, kadrovske nepopunjenosti institucija kulture i nedostatka jedinstvene državne politike i legislative na području TK i tokom protekle godine održane su manifestacije poput Internacionalnog bijenala grafike i portreta (INTERBIFEP) u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli, Likovne kolonije „Breške" u Tuzli, Gradačačkih književnih susreta, internacionalne likovne manifestacije „Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik", Tuzlanskih pozorišnih dana, Dana monodrame, TK-fest – pozorišna manifestacija u organizaciji Teatar-kabarea u Tuzli, „Pozorište bez granica" Draft-teatra. Također je održano i Bijenale likovne minijature BiH i Dani BKC-a u BKC-u u Tuzli, Književni susreti "Cum grano salis", međunarodna manifestacija književnosti za djecu (jedina takva u regionu) "Vezeni most", književni susreti "Ikre" u Kalesiji i Pjesnički memorijal "Avdo Mujkić" u Lukavcu, "Dani Djevojačke pećine" u Kladnju, te opštinske, osobito ljetne manifestacija, među kojima se ističu "Živiničko ljeto" i "Ljeto pod lipama Gračanice" te Dani kulture u Čeliću.
Vlada TK je donijela Program o rasporedu sredstava za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Program je zasnovan na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton. Ukupno planirana sredstva iznose 50.000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli vozila. Riječ je o vozilima koja su predložena za otpis iz kantonalnih organa koji su obuhvaćeni Analizom voznog parka Vlade TK sa prijedlogom racionalizacije a koja se dodjeljuju kantonalnim i općinskim organima, javnim ustanovama i ostalim institucijama.
Vlada TK donijela je Odluku o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za namjenska sredstva uplaćena po osnovu naučno istraživačkog rada.
Vlada TK dala je saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem jednog zaposlenika za radno mjesto u užoj naučnoj oblasti „Prehrambena tehnologija" u okviru Tehnološkog fakulteta, sa punim radnim vremenom.
Također je Vlada dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za unos promjene u sistemu centralizovanog obračuna plaća za dr. sc. Izeta Šabotića izabranog u naučno-nastavno zvanje docenta na užu naučnu oblast ,Novi vijek" na studijskom odsjeku Historija Filozofskog fakulteta Univerziteta, koji svoj radno-pravno status ostvaruje na Univerzitetu sa 40% od punog radnog vremena, a na način da se imenovanom procenat udruženog radnog vremena na Univerzitetu u Tuzli sa 40% poveća na 100%, odnosno puno radno vrijeme.
Vlada je dala saglasnost JU Narodno pozorište Tuzla za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove" na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.
Vlada je dala saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na poziciji višeg referenta za blagajničko poslovanje i obradu finansijske dokumentacije.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK privremeno je imenovala i razriješila niz školskih odbora u osnovnim i i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.
Vlada TK poništila je javni oglas i donijela odluku o ponovnom raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO.
Vlada je poništila javni oglas i donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna