Održana 3. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Podrška mladima
Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima".

Vlada 20 08 2019Radi se o programima kojima će se omogućiti subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje, kao i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskim udruženjima/neprofitnim organizacijama, a koji će za cilj imati unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu. Također dio sredstava planiran je i za izradu Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. godina. Ukupno planirana sredstva za ove namjene iznose 150.000,00 KM, a najveći iznos (100.000,00 KM) namijenjen je za program podrške stambenom zbrinjavanju, odnosno subvencioniranja kamata na stambene kredite mladih osoba.

 

Kvalitetniji uslovi za obrazovanje učenika sa poteškoćama u razvoju
Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH", a kojeg će Ministarstvo obrazovanja i nauke TK potpisati sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Sarajevo i Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Ovim sporazumom Federalni zavod za zapošljavanje se obavezuje da putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uplati 96.000,00 KM, a Tuzlanski kanton će osigurati 45.586,00 KM, čime će se omogućiti zapošljavanje 20 defektologa različitog profila u 20 redovnih osnovnih škola na 40% radnog vremena u periodu 1.9.2019. godine do 31.12.2019. godine, te u 20 redovnih osnovnih škola u periodu od 1.2.2020. godine do 31.5.2020.godine. Obzirom, da je Pravilnikom o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi, predviđeno i angažovanje odgovarajućih stručnjaka za rad sa djecom sa teškoćama u razvoju, realizacija navedenog Programa doprinijet će jačanju kadrovskih kapaciteta redovnih osnovnih škola u implementaciji sveukupne podrške učenicima sa poteškoćama u razvoju.

 

Ostale odluke
Vlada je danas odobrila iznos subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studenskim centrima u FBiH. Radi se o 219,00 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova ishrane i smještaja (2 obroka) studenata sa područja Tuzlanskog kantona, a koji su smješteni u Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostaru, Studentski centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici. Subvencioniranje troškova vršit će se za period od 15. septembra 2019. do 15. jula 2020. godine, i to samo za one studenate koji prvi puta upisuju akademsku godinu. Za ove namjene Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je ukupno 252.000,00 KM.
Vlada je danas, u cilju realizacije Programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, odobrila 2.500,00 KM JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za nabavku kompjuterske i druge opreme, te 730,00 KM Komisiji za koncesije Tuzlanskog kantona na ime nabavke multifunkcionalnog uređaja (printer/skener/fax) i kancelarijskog ormara za dokumentaciju.
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu nabavke besplatnih udžbenika za učenike dugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dodijelilo 6.450,00 KM. Također Vlada je odobrila usmjeravanje 2.500,00 KM koje je za realizaciju projekta „Stručno usavršavanje bibliotekara", za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla, dodijelila Fondacija za bibliotečku djelatnost Sarajevo.
Vlada je danas donijela i odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu. Ovim izmjenama u manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton uvrštena je i manifestacija „Dani Velike Gospe" u Breškama, koja je održana od 12. do 15. augusta.
Vlada je danas dala saglasnosti na dopune Statuta i izmjene Pravilnika o radu Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna