Održana 51. redovna sjednica Vlade TK

 

Izmjenama Zakona o policijskim službenicima TK omogućena finansijska samostalnosti Uprave policije

U cilju potpune implementacije finansijske samostalnosti Uprave policije, na danas održanoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK.

Osim navedenog, prijedlogom Zakona se otklanjaju uočeni nedostaci i povećava efikasnost rada Uprave policije, unapređuje sistem i poboljšava cjelokupna sigurnosna situacija u Tuzlanskom kantonu. Također, tu su i određene izmjene koje se odnose na proceduralne norme, a u vezi sa probnim radom policijskih službenika, suspenziju policijskih službenika kao preventivnu mjeru, rokove za vođenje disciplinskih i internih postupaka kada postoji osnov sumnje, koji ukazuje na krivično djelo učinjeno od strane policijskog službenika, odnosno kada se pojave nove činjenice i okolnosti nakon provedenog internog postupka. Također su predviđene i određene izmjene i dopune u pogledu postupka unapređenja policijskih službenika te ispravak drugih uočenih nedostataka prilikom implementacije Zakona u praksi.

51.rsvtk-23112021


Finalizirane aktivnosti za početak rada Ureda za borbu protiv korupcije

U cilju stvaranja preduslova za početak rada i funkcionisanja novoosnovanog Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, danas je Vlada TK razmatrala i prihvatila tekst Sporazuma o privremenom preuzimanju državnog službenika, koji će biti potpisan između Vlade TK i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Naime, ovim Sporazumom se shodno odredbama Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona privremeno preuzima državni službenik iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, koji će budući da ispunjava propisane uslove, uz poslove u Ministarstvu, privremeno obavljati i poslove sekretara Ureda i to do okončanja konkursne procedure za imenovanje Sekretara Ureda koju provodi Agencija za državnu službu, a najduže šest mjeseci. Radi se o posljednjim aktivnosti u vezi početka rada Ureda, što se svakako smatra velikim iskorakom u segmentu borbe protiv korupcije.

Vlada TK se aktivnostima uključila u globalnu kampanju borbe protiv rodno zasnovanog nasilja
Vlada TK imenovala je radnu grupu za izradu Protokola o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Tuzlanskom kantonu.

Osim predstavnika resorno nadležnih ministarstava u Radnu grupu su imenovani i predstavnici Kantonalnog tužilaštva TK, Univerziteta u Tuzli, te Udruženja građana „Vive žene". Vlada TK se uključila u globalnu kampanju „16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja".

Danas je Zaključeno da će Protokol obavezati sve institucije čiji je osnivač Tuzlanski kanton, te da će se dati preporuku gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona da obavežu institucije čiji su oni osnivači, te da ukoliko do sada nisu donijeli interne propise kojima će priposati postupanje u slučajevima seskulanog i spolno zasnovanog nasilja iste donesu. Također bit će preporučeno da one institucije koje takve interne pravilnike već imaju i usklade sa donesenim Protokolom, čime će se na jednobrazan način urediti pitanje postupanja u svim institucijama u Tuzlanskom kantonu.

Vlada TK je danas usvojila i Gender akcioni plan Tuzlanskog kantona za period od 2021. do 2024. godine. Ovo je strateško-planski dokument koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici.

Struktura Gender akcionog plana TK odražava trenutno stanje ravnopravnosti spolova i institucionalizacije ravnopravnosti spolova. Sadrži tri srednjeročna cilja, te u okviru svakog cilja rezultate koji se planiraju postići, među kojima su da ministarstva i druga tijela Vlade djeluju u cilju povećanja stepena ravnopravnosti spolova u zajednici.
Gender akcioni plan uključuje kao svoj sastavni dio strateške ciljeve i aktivnosti Strategije za ravnopravnost između muškaraca i žena Europske komisije ali i strateške ciljeve i drugih dokumenata Ujedinjenih naroda i Vijeća Evrope.


OSTALE ODLUKE

Vlada TK danas je prihvatila i Zaključak o prihvatanju Pisma podrške rudnicima uglja i rudarima u FBiH.

Na danas održanoj sjednice Vlada Tuzlanskog kantona je odlučila da se student iz Palestine, student pete godine Medicinskog fakulteta Javne ustanove Univerzitet u Tuzli oslobađa plaćanja troškova studija u akademskoj 2021/22. godini. Vlada TK je i u prethodnim akademskim godinama podržavala studente iz Palestine, te je u dosadašnjoj saradnji i pomoći od strane Vlade TK desetina palestinskih studenata, zahvaljujući oslobađanju troškova studija na Univerzitetu i obezbijeđenom besplatnom smještaju i ishrani u Studentskom centru Univerziteta, upisala i završila fakultete na JU Univerzitetu u Tuzli.
Vlada TK utvrdilaje da je izgradnja pristupnog puta prema regionalnoj sanitarnoj deponiji "EKO-SEP" Živinice, na području grada Živinice i općine Banovići projekat od javnog interesa, te se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji nekretnina.

U skladu sa zadnjim izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu Vlada je izmijenila i dopunila Programa manifestacija 2021. godinu, te s obzirom na povećan iznos ukupno raspoloživih sredstava, obuhvatila dodatnih 5 manifestacija manifestacija, čije će održavanje podržati i Kantonalna vlada.
Kako bi se omogućilo finansiranje i kapitalnih projekata, koji će doprinijeti unaprjeđenju lovstva na području TK, Vlada TK je danas izmijenila ranije donesenu Odluku o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko – privrednih lovišta.

Vlada TK je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. U svrhu realizacije projekta „Čitanje razvija empatiju" za JU OŠ „Humci" Čelić 3.800,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dok je isti donator za popunjavanje bibliotečkog fonda škole JU OŠ „Sjenjak" Tuzla dodijelio 3.800,00 KM.
Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Simin Han" Tuzla Vlada TK je danas dala prethodnu saglasnost za davanje na korištenje bez naknade prostorija školske sale, OKI „Drina" Sapna, za potrebe obavljanja trenažnog procesa iz sjedeće odbojke.

Vlada TK je danas Ministarstvu obrazovanja i nauke dala saglasnost za popunu dva radna mjesta viši referent za administrativne poslove za rad na ispitnom mjestu, na neodređeno vrijeme. Također, saglasnost je data i Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" za prijem rukovodioca Odjeljenja za računovodstveno-finansijske poslove i bibliotekara-informatora na neodređeno vrijeme, te rukovodioca Odjeljenja za računovodstveno-finansijske poslove na određeno vrijeme do okončanja procedure obaveznog javnog oglašavanja, a najduže do 6 mjeseci.

Na danas održanoj sjednici Vlada TK je s ciljem uvećanja raspoloživih sredstava za nabavku i isporuku dijagnostičke medicinske opreme za potrebe zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu prihvatila tekst Anexa I Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Tuzlanskog kantona, a koji se odnosi na provedbu projekta „Odgovor na COVID-19". Podsjećamo, u okviru ove saradnje do sada su nabavljeni mamograf i RTG uređaj za potrebe domova zdravlja u Živinicama i Tuzli ukupne vrijednosti Ovim aneksom Sporazuma osigurano je dodatnih 40.000,00 KM za ove namjene.

Vlada TK je donijela Odluku o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju Ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Također, donijela je i Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa nominiranje kandidata za 4 upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Rudnik soli „Tuzla" d.d. Tuzla.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna