Održana 59. redovna sjednica Vlade TK

Programom utvrđen raspored 20 miliona KM za boračko – invalidsku zaštitu
Vlada je danas dala saglasnost na Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2022. godini, čime se omogućava provođenje prava utvrđenih za korisnike boračko invalidske zaštite, te transparentnost utroška planiranih sredstava.

Vlada 18 01 2022Podsjećamo, Vlada je za ove namjene Budžetom TK za 2022. godinu planirala ukupno 20 miliona KM.

Gledano po strukturi, između ostalog, značajno je istaknuti da je, za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje boračke populacije, planirano ukupno 2 miliona KM od čega po milion KM za dodjelu grant sredstava fizičkim licima i privrednim društvima, a koja bi zaposlila osobe iz reda boračke populacije. Osim navedenog, kada je u pitanju oblast zapošljavanja, za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje djece porodica šehida-poginulih boraca planirano je 500.000,00 KM, dok je za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (pripravnički/volonterski staž) planirano 600.000,00 KM. Za ortotsko - protetska pomagala i druga pomagala planirano je ukupno 1.097.000,00 KM. Za stipendiranje učenika i studenata Programom je predviđeno ukupno 1.970.000,00 KM, i to 1.020.000,00 KM za isplatu stipendija studentima i 950.000,00 KM za isplatu stipendija učenicima za školsku 2021/2022 godinu. Planirano je da ukupan iznos godišnje stipendije za studente iznosi 1.350,00 i 900,00 KM za učenike srednjih škola. U okviru prava na pomoć za rješavanje stambenih potreba planirano je ukupno 506.000,00 KM. Za pomoć u liječenju RVI predviđeno je 495.000,00 KM, a za banjsko - klimatsko liječenje RVI dodatnih 295.000,00 KM. Za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu planirano je 10 miliona KM, a realizovat će se mjesečnim novčanim iznosima za nezaposlene pripadnike A RBiH.

Također, Vlada je dala i saglasnost na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Unaprjeđenje rada kantonalnih inspektora
Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Naime, zbog specifičnosti poslova i kvalitetnije organizacije unutar Kantonalne uprave za inspekcijske poslove neophodno je pristupiti izmjeni i dopuni postojećeg Zakona, kojim će se, između ostalog, olakšati rad kantonalnih inspektora na terenu, te precizirati pojedine odredbe Zakona i doprinijeti popunjavanju pravnih praznina.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava na području TK u 202l. godini. Tokom deminerske sezone 2021. okončano je ukupno 11 projekata deminiranja, a jedan projekat je i dalje konzerviran i bit će nastavljen tokom 2022. godine. Tokom prošle godine ukupno je deminirano skoro 3 miliona m2 površine. Prema podacima koje zajednički evidentiraju Kantonalna uprava civilne zaštite, općinske/gradske službe civilne zaštite i Regionalni ured BHMAC-a, od 1997. godine, uz primjenu svih metoda deminiranja, do danas je deminirano 32.237.066,32 m2 terena. Ohrabruje činjenica da tokom 2021. godine na području TK nije zabilježeno stradanje civila ni životinja od zaostalih mina i NUS-a. Posljednji podaci sistematskog izviđanja za područje Tuzlanskog kantona opominju i navode da se još uvijek oko 78 miliona metara kvadratnih ili 3,0% površine našeg kantona nije sigurno za korištenje i ove površine su evidentirane kao sumnjive na zaostale mine, minskoeksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva. Općine Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak i dalje se vode kao najzagađenije sa najvećim procentom sumnjive površine u odnosu na ukupnu površinu općine. Na kraju treba istaći da je evidentno smanjen interes donatora za ulaganje u deminiranje na području BiH, te da to upozorava da Strategija protuminskog djelovanja u BiH za period 2018 - 2025. godine, koju je usvojilo Vijeće ministara, neće biti ostvarena.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za službenike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u 2022. godini. Prema ovom Sporazumu plaća za sve službenike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će tokom 2022. godine biti obračunavana po osnovici u visini od 305,00 KM, te će imati pravo na topli obrok u visini od 10 KM po izrađenom danu. Regres će biti isplaćen u iznosu od 50% prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, a polovinom 2022. godine će, nakon sagledavanja stanja prihoda u Budžetu Tuzlanskog kantona 2022. godine, biti nastavljen socijalni dijalog Vlade TK sa sindikatom. Također, Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

U cilju implementacije Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, koeficijenata za obračun plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, kojeg su Vlada i reprezentativni sindikat zaključili polovinom mjeseca decembra prošle godine, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.

Današnjim odlukama o prijenosu stalnih sredstava Vlada je u potpunosti okončala projekat remedijacije industrijske zone Fabrike koksa - pogon Fenola Lukavac Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Naime Ministarstvo je i odabralo najpovoljnijeg ponuđača, te nakon realizacije projekta, namjenska sredstva, u ukupnom iznosu od 166.000,000 KM, dodijeljena od Fonda za zaštitu okoliša FBiH, danas prenijelo kao stalna sredstva kod Global Ispat Koksna industrija d.o.o. Lukavac.

Imajući u vidu izvršeni povrat odobrenih sredstava, Vlada je danas stavila van snage svoje dvije ranije donesene odluke o odobravanju sredstava.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 4.238,26 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Vlada je danas donijela Odluku o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanja teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Rudnik soli „Tuzla" d.d. Tuzla

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o stanju u oblasti trgovine ljudima i implementaciji strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za ekonomsko finansijske poslove na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas poništila svoju ranije donesenu Odluku kojom je data saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog za izbor i imenovanje Muniba Efendića na poziciju direktora Javne ustanove Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona na period od četiri godine. Također, Vlada je zadužila Upravni odbor ove javne ustanove da preispita svoju Odluku kojom je Efendić izabran i imenovan na poziciju direktora Javne ustanove, te da u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem donese odgovarajuću odluku.

Također, Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla o imenovanju Mirze Ćatibušića za direktora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, na period od četiri godine.

Vlada je imenovala Mufida Klinčevića za vršioca dužnosti direktora Poljoprivrednog zavoda, upravne organizacije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15