Održana 66. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđen prijedlog Strategije prema mladima
Vlada je danas utvrdila prijedlog Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020 – 2024.godina. Ovo je temeljni iskaz društveno-političke vizije razvoja položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Kao takva, Strategija pruža platformu za operacionalizaciju multisektorske i multiresorne saradnje u procesu planiranja i praćenja politike prema mladima Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održana 33. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost na izmjene i dopune plana novčanih tokova posljednji kvartal 2020. godine Odbora za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i utvrđenu gornju granicu rashoda i izdataka za odobravanje operativnih planova budžetskih korisnika za navedeni period.

Opširnije...

Održana 32. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Za sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva iz Kantonalnog budžeta skoro milion KM
Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o pristiglim zahtjevima lokalnih zajednica koji se odnose na projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta, a koji trebaju biti sufinansirani iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održana 65. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Skoro 300.000 KM za projekte podrške mladima
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima". Za realizaciju ovog programa Vlada je ove godine planirala ukupno 295.000,00 KM, od čega je 250.000,00 KM namijenjeno za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama.

Opširnije...

Održana 31. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Tuzlanskog kantona, te ovlastila premijera Tuzlanskog kantona da ga u ime Vlade potpiše.

Opširnije...

Održana 64. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Više od 300.000 KM za kapitalne projekte u školama
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila ukupno 316.410,00 KM za realizaciju kapitalnih projekata u školskim objektima na području Tuzlanskog kantona. Za rekonstrukciju mokrih čvorova i sanacije dijela centralnog grijanja u JU Gimnazija „Meša Selimović" Tuzla, odobreno je 157.610,00 KM.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna